Javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kobarid v letu 2021

Javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kobarid v letu 2021

10. 08. 2021

0 1
Koristnost članka
0 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Občina Kobarid, 28. 7. 2021, www.kobarid.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna, ki so namenjena za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kobarid, in sicer za naslednje ukrepe:

  • UKREP 1.1.: SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Namen ukrepa je spodbujanje začetnih investicij in investicijskih vlaganj v razširitev dejavnosti in razvoj podjetij in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčne prednosti podjetij.

  • UKREP 1.2.: SUBVENCIJA OBRESTNIH MER

Spodbujanje naložb za namen ustanavljanja novih podjetij ter razširjanja in razvoja podjetij in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti podjetij.

  • UKREP 5: SUBVENCIONIRANJE NUJNIH OBRATOVALNIH STROŠKOV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Namen ukrepa subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov v času razglašene epidemije Covid-19 je blaženje poslovne škode, ki je nastala upravičencem kot posledica prepovedi poslovanja ali omejenega obratovanja (poslovanja) zaradi razglašene epidemije Covid-19.

Več

Pogoji za sodelovanje: Do dodelitve sredstev je upravičeno:

  • mikro podjetje,
  • malo podjetje in
  • samostojni podjetnik posameznik,

ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju: podjetje, upravičenec).

Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 70; v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU).

Za določitev podatkov o podjetju, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, se upoštevajo določbe 6. člena Priloge I Uredbe 651/2014/EU.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 10.000,00 EUR.

Sredstva so razdeljena po ukrepih v naslednjih višinah:

Št. ukrepa

Naziv ukrepa

Višina razpisanih sredstev (v EUR)

1

1.1. Spodbujanje začetnih investicij in investicijskih vlaganj: 6.000,00 EUR

1.2. Subvencija obrestnih mer: 1.000,00 EUR

7.000,00

5

Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov v času razglašene epidemije COVID-19

3.000,00

Razpisnik: Občina Kobarid

Rok: Rok za oddajo vloge je 3. 9. 2021.

Dodatne informacije: Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo na Občini Kobarid, kontaktna oseba je Tomaž Skočir, Tel: (05) 38 99 208 vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna spletni strani Občine Kobarid: www.kobarid.si/objave/58.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj