Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2021

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2021

03. 08. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 125, Datum: 30. 7. 2021, Stran: 1669

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju od 16. 9. 2020 do 21. 9. 2021 na območju občine Krško:

 1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
 2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise
 3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
 4. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje
 5. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:

1. Mikro in majhna »enotna« podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja:

a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 EUR,
 • vrednost aktive ne presega 350.000 EUR

b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR,
 • vrednost aktive ne presega 4.000.000 EUR.

2. Samostojni podjetniki posamezniki (pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno upoštevajo)

3. Strokovna društva in združenja na področju podjetništva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih

4. Izraz »enotno« podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

 • a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
 • b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
 • c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
 • d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

5. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v občini Krško (v tem primeru mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in kopije potrjenih obrazcev prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe s stalnim bivališčem v občini Krško zaposlene za nedoločen čas). Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 135.000 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

 • a) za ukrep A v predvideni višini 110.000 EUR
 • b) za ukrep B v predvideni višini 5.000 EUR
 • c) za ukrep C v predvideni višini 5.000 EUR
 • d) za ukrep D v predvideni višini 11.000 EUR
 • e) za ukrep E v predvideni višini 4.000 EUR.

Razpisnik: Občina Krško

Rok: Rok za oddajo vloge je 21. 9. 2021

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, Tel: (07) 49-81-292, e-naslov: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8.00 do 11.00 ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si v rubriki javni razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj