Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012

26. 10. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 80, Datum: 26. 10. 2012, Stran: 2360

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:

A. Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin.

B. Zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi kotli na plin.

C. Razširjen energetski pregled objekta.

Namen sofinanciranja je zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi in kondenzacijskimi kotli na plin ter izvedba energetskih pregledov objektov.

Cilj razpisa je povečana energetska učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in manjša poraba energije v primerjavi s staro vgrajeno opremo (za ukrepa A in B) oziroma ugotavljanje možnosti za prihranke energije z organizacijskimi, investicijskimi in drugimi ukrepi (za ukrep C).

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 240.000,00 EUR.

Razpisnik: BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana

Rok: Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 30. 11. 2012.

Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Datumi odpiranj so 8. 11. 2012, 15. 11. 2012, 22. 11.2012 in30. 11. 2012. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: tmedved@butanplin.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na navedeni spletni strani sofinancerja.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni strani sofinancerja: http://www.butanplin.si/.

Razpisna dokumentacija se lahko naroči tudi po telefonu: (01) 588-98-00, ali s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: tmedved@butanplin.si ali po faksu: (01) 588-98-06, do objave zaključka javnega razpisa.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012080.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj