Najava javnega razpisa za digitalno transformacijo procesov v podjetjih

Najava javnega razpisa za digitalno transformacijo procesov v podjetjih

15. 06. 2021

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 11. 6. 2021, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom napoveduje objavo težko pričakovanega javnega razpisa "P4D-React EU", s katerim bodo sofinancirali digitalno transformacijo procesov v podjetjih in sicer v razpisani vrednosti 30 milijonov evrov. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so:

  • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
  • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Operacije se bodo izvajale na programskem območju Celotna Slovenija.

Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije), stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ dva zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji, ter posredni stroški.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2022. Podjetje lahko prejme do 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov oz. najmanj 30.000 evrov in največ do 100.000 evrov sofinanciranja, pomoč se dodeljuje po pravilih de minimis pomoči. Razpis bo objavljen v Uradnem listu RS predvidoma 18. junija 2021, rok za predložitev vlog je 1. september 2021.

Več informacij bo objavljenih na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj