Zakon o varstvu potrošnikov ZVPot-1 - Javna objava osnutka Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Zakon o varstvu potrošnikov ZVPot-1 - Javna objava osnutka Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

01. 06. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica, 27. 5. 2021, www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: osnutek ZVPot-1) in ga objavilo na spletnem portalu E-demokracija, dne 24. maja 2021, s katerim se v naš pravni red poleg direktiv, ki so bile prenesene z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 - ZkoIt in 31/18), na novo prenašajo:

 • Direktiva (EU) 2019/770 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb o dobavi vsebine in digitalnih storitev (UL L št. 136 z dne 22.5.2019, str. 1-27);
 • Direktiva (EU) 2019/771 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 in Direktive 2009/22/ES ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES (UL L št. 136 z dne 22.5. 2019, str. 28-50) in
 • Direktive (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. maja 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov (UL L št. 328 z dne 18.12.2019, str. 7-28).

Povzetek poglavitnih rešitev/sprememb:

Poglavitne zakonodajne spremembe glede na veljavni ZVPot in ZVPNPP se nanašajo na prenos Direktive 2019/771/EU, Direktive 2019/770/EU in Direktive 2019/2161/EU v slovenski pravni red.

Prenos Direktive 2019/771/EU

 • Določa se, da se prodaja blaga z digitalnimi elementi obravnava po določbah, ki veljajo za prodajno pogodbo.
 • Uvaja se hierarhija jamčevalnih zahtevkov potrošnika proti prodajalcu zaradi neskladnosti blaga (1. stopnja: brezplačno popravilo ali zamenjava blaga; 2. stopnja: znižanje kupnine ali odstop od pogodbe).
 • Ob tem se uvaja tudi pravica do zavrnitve – pravica potrošnika, da kljub hierarhiji zahtevkov takoj odstopi od pogodbe, če se neskladnost blaga pojavi v 30 dneh od dobave blaga, ne da bi mu bilo treba prej zahtevati popravilo ali zamenjavo blaga.
 • Kot razumni rok za popravilo oziroma zamenjavo je določen rok 30 dni.
 • Obdobje obrnjenega dokaznega bremena (obdobje, v katerem mora prodajalec dokazati, da napaka na blagu ni obstajala že v času dobave blaga), je na prodajalcu prvo leto od dobave blaga.
 • Uvaja se regresna pravica – zahtevek prodajalca, ki izpolni zahtevek potrošnika, proti odgovornemu podjetju v pogodbeni verigi.
 • Urejajo se določeni vidiki tržne garancije, pri čemer se določa, da mora biti le ta izdana brezplačno in v slovenskem jeziku, kadar je blago namenjeno prodaji na ozemlju Republike Slovenije.

Prenos Direktive 2019/770/EU

 • Na novo se urejajo pogodbe o dobavi digitalne vsebine in digitalne storitve, in sicer se ureja izpolnitev pogodbe o dobavi digitalne vsebine in digitalne storitve, obvezno jamstvo za skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve ter sprememba digitalne vsebine ali digitalne storitve.
 • Kot zahteva za skladnost digitalne vsebine in digitalne storitve se določa tudi obveznost podjetja, da zagotavlja potrebne posodobitve digitalne vsebine in digitalne storitve, vključno z varnostnimi posodobitvami.
 • Določa se, da je kupnina lahko tudi digitalna oblika vrednosti in osebni podatki potrošnika.

Prenos Direktive 2019/2161/EU

 • Določa se obveznost spletnih tržnic, da potrošniku podajo dodatne informacije o parametrih za razvrstitev ponudb in informacije, ali se v konkretnem primeru preko spletne tržnice sklepa pogodba s podjetjem ali potrošnikom.
 • Določa se obveznost podjetja, da potrošniku poda informacijo o prilagoditvi cene na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev (npr. prilagoditev cene na podlagi oblikovanja profilov potrošnikov).
 • Prepove se skrito oglaševanje (npr. dolžnost platforme, da razkrije, da je višja razvrstitev izdelka posledica plačila prodajalca platformi).
 • Prepove se lažno podajanje ocen in priporočil potrošnikov.
 • Prepove se preprodaja vstopnic, ki so jih podjetja pridobila kljub tehničnim omejitvam prodajalca.
 • Uvaja se možnost individualnih pravnih sredstev za potrošnika v primeru nepoštene poslovne prakse – odstop od pogodbe in odškodnina za potrošnika.
 • Prepove se t.i. dvojna kakovost blaga, pri čemer je dovoljena različna kakovost blaga, prepovedano pa je različno blago enako označiti.
 • Določa se obveznost za podjetja, da pri ponujanju popustov označijo prejšnjo najnižjo ceno v obdobju zadnjih 30 dni in znižano ceno.
 • Rok za odstop potrošnika od pogodbe, sklenjene v okviru nenaročenih obiskov podjetja na domu ali izletov za promocijo blaga, se z namenom varstva ranljivih skupin iz 14 dni podaljša na 30 dni.
 • Odpravljajo se nesorazmerna bremena za podjetja, in sicer se podjetjem omogoča več prožnosti pri izbiri najustreznejših načinov komuniciranja s potrošniki.
 • Usklajuje se merila za odmero globe, da bodo v vseh državah članicah EU le te učinkovitejše, sorazmerne in odvračilne.
 • Pri čezmejnih kršitvah se določa globa v višini do 4% odstotke letnega prometa podjetja.

Druge poglavitne rešitve

 • Ohranja se enoletna obvezna garancija proizvajalca za t.i. tehnično blago, ki potrošniku in podjetju omogoča, da pri proizvajalcu uveljavljata brezplačno odpravo napake na blagu.
 • Za t.i. tehnično blago se ohranja obveznost proizvajalca, da zagotavlja poprodajne storitve proti plačilu še tri leta po izteku obvezne garancije.
 • Izrecno se določa, da se nepoštenost pogodbenih pogojev se presoja tudi v zvezi z opredelitvijo glavnega predmeta pogodbe in v zvezi z ustreznostjo med ceno in plačilom za izmenjane storitve ali blago, četudi so pogoji v jasnem in razumljivem jeziku;

Predlog zakona najdete na naslednji spletni strani E-demokracija.

Morebitne obrazložene komentarje oz. predloge lahko pošljite do torka, 15. 6. 2021 do konca dne na e-naslov: pravnasluzba@gzs.si. Po prejemu komentarjev oz. predlogov bodo v Pravni službi GZS pripravili enoten dokument in ga naslovili na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj