Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora za leto 2021

Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora za leto 2021

25. 05. 2021

Objavljeno: Občina Kranjska Gora, 7. 5. 2021, https://obcina.kranjska-gora.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Kranjska Gora.

V letu 2021 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

 • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
 • Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
 • Ukrep4: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva
 • Ukrep 5: Spodbujanja prijav podjetij na razpise
 • Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva
 • Ukrep 9: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine Kranjska Gora.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem javnem razpisu so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) s sedežem ali registrirano poslovno enoto v občini Kranjska Gora.

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki, fizične osebe, društva…), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 70.000 €, in sicer za:

 • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - 22.000 €
 • Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja - 20.000 €
 • Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva - 3.000 €
 • Ukrep 5: Spodbujanja prijav podjetij na razpise - 1.000 €
 • Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva - 16.000 €
 • Ukrep 9: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov - 8.000€

Razpisnik: Občina Kranjska Gora

Rok: Rok za oddajo vlog je 01.09.2021.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kontaktna oseba: Vida Černe, Tel: (04) 580 98 12, e-naslov: vida.cerne@kranjska-gora.si.

Dodatne informacije o prijavi in načinu prijave lahko zainteresirani dobijo tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice, Kontaktna oseba: Eldina Čosatović, Tel: (04) 581 34 19, e-naslov: dina@ragor.si.

Za vse prosilce bo organizirana delavnica, na kateri bodo ponudili pomoč pri izpolnjevanju prijavnic in posredovali odgovore na morebitna vprašanja. Delavnica bo v četrtek, 3. 6. 2021, ob 13.00 uri preko aplikacije ZOOM ali v sejni sobi Občine Kranjska Gora in jo bo vodila Eldina Čosatović.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ter na spletni strani Občine Kranjska Gora: http://obcina.kranjska-gora.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj