Vprašalnik o enotnem patentu in enotnem patentnem sodišču

Vprašalnik o enotnem patentu in enotnem patentnem sodišču

02. 10. 2012

Vir in informacije: Urad RS za intelektualno lastnino, www.uil-sipo.si

Vprašalnik za pridobitev ustreznih in kredibilnih informacij ter stališč o novem enotnem patentu in ustanovitvi enotnega patentnega sodišča.

Informacije o instrumentu enotnega patenta in enotnim patentnim sodiščem

Cilj nove ureditve je predvsem znižati stroške in poenostaviti celoten sistem varovanja in uveljavljanja pravic iz naslova patenta, hkrati pa to pomeni tudi večjo odgovornost na strani uporabnikov, ki bodo morali bolje in aktivneje skrbeti za svoje pravice ter hkrati paziti na spoštovanje pravic tretjih vključenih v enotni evropski prostor.

Na kratko povzeto, sistem enotnega patenta in enotnega patentnega sodišča pomeni sledeče:

  • Vzpostavitev instrumenta enotnega evropskega patenta z enotnim učinkom, kar pomeni patent, ki je podeljen in velja na območjih v naslednjih sodelujočih državah članicah: Belgija, Bolgarija, Češka republika, Danska, Nemčija, Estonija, Grčija, Francija, Irska, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo.
  • Enoten postopek, ki se vodi pred EPO in s katerim se skrajša čas ter znižajo stroški vezani na prevod, pristojbine in patentne zastopnike v postopku validacije pred nacionalnimi uradi.
  • Zahtevek za enotni patent se predloži v jeziku postopka in v primeru spora glede pravic enotnega evropskega patenta imetnik le-teh zagotovi prevod patenta, ki je predmet spora v uradnem jeziku države članice, ki je del dogovora o enotnem evropskem patentu in v kateri se je zgodila domnevna kršitev oziroma v kateri ima domnevni kršitelj stalno prebivališče.

Na območju EU namreč obstaja več možnosti pridobitve patentne zaščite, bodisi preko nacionalnih uradov ali preko Evropske patentne organizacije (EPO), skladno z Evropsko patentno konvencijo (EPK). Slednja možnost navkljub podelitvi patenta s strani EPO, zahteva še dodatno uveljavitev le-tega v posameznih državah članicah. Uveljavitev patenta v posamezni državi članici, pa zahteva sprožitev ustreznega upravnega postopka pred nacionalnim uradom, ki pogosto vključuje tudi ustrezen prevod patenta in plačilo pristojbin. Takšen postopek pa je povezan s stroški, ki lahko v povprečju, ob uveljavljanju patenta v trinajstih državah članicah EU znaša do 12.500 EUR in v kolikor bi ga želeli uveljaviti v vseh državah članicah EU do 32.000 EUR.

V letu 2006 je Evropska komisija izvedla širok krog posvetovanj z interesnimi skupinami, vključno z gospodarskimi subjekti o patentnem sistemu EU, ki bo spodbujal inovativnost, širil znanstvena spoznanja, utrjeval tehnološki transfer, bil dostopen vsem zainteresiranim akterjem in nudil ustrezno raven pravne varnosti. S tem identificirani interesi, želje in cilji so bile jasni – Evropa ne sme zaradi administrativnih obremenitev izgubljati inovativnosti v odnosu do Združenih držav Amerike oz. daljnovzhodnih držav.

Evropska komisija je 16.12.2010 prejela zahteve in pričakovanja dvanajstih držav članic EU, vključno z Republiko Slovenijo, o okrepitvi sodelovanja na področju oblikovanja enotne patentne zaščite. Te države članice so potrdile svoje zahteve na seji Sveta za konkurenčnost 10. decembra 2010 in v nadaljevanju se je želji po okrepljenem sodelovanju pridružilo še trinajst držav članic. Tako danes predlog o uvedbi enotnega patentnega sistema podpirajo vse države članice, razen Španije in Italije in zato je Svet EU 10.3.2011 sprejel Sklep o potrditvi okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva.

S to odločitvijo je bila sprejeta rešitev skladno s katero kateri bo sistem enotnega patenta soobstajal z nacionalnim sistemom in dosedanjim sistemom EPO, kar daje uporabnikom možnost izbire, skladne z njegovimi interesi in potrebami. Medtem ko bo vse upravno-administrativne postopke za pridobitev enotne patentne zaščite izvajal EPO.

Uveljavitev enotne patentne zaščite na območju EU pa je bila pogojena s sprejetjem odločitve o ureditvi enotnega patentnega sodišča. Tako so sodelujoče države članice EU 29.6.2012 dosegle politični dogovor glede sedeža enotnega patentnega sodišča in s tem odpravile zadnjo oviro pri vzpostavljanju evropskega patentnega sistema in enotnega patenta. Po dolgoletnih pogajanjih je sedaj določeno, da bo sedež Enotnega patentnega sodišča v Parizu, hkrati pa bosta določene pristojnosti imeli tudi specializirani enoti v Münchnu in Londonu. Takšno enotno patentno sodišče bo ustanovljeno z mednarodnim sporazumom in bo pristojno za vse postopke vezane na kršitev in ničnosti tako evropskih patentov kot tudi enotnih evropskih patentov.

Ker gre za korenite in globoke posege v dosedanji utečeni sistem patentnega varstva v EU vam Urad RS za intelektualno lastnino v prilogi pošilja že omenjeni vprašalnik, s katerim bi želeli pridobiti mnenje in stališča naših uporabnikov do sistema enotnega patenta in ustanovitve enotnega patentnega sodišča.

Več in bolj poglobljene dodatne informacije in dokumente pa lahko najdete na naslednjih spletnih naslovih:

Vljudno vas prosijo, da izpolnjen vprašalnik pošljete v elektronski obliki na e-naslov: sipo@uil-sipo.si ali v tiskani obliki na naslov: Urad RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, do vključno 14.10.2012.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj