Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021

Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021

20. 04. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 61, Datum: 16. 4. 2021, Stran: 918

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Namen JR ASI 2021 je skladen s cilji programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« (v nadaljevanju program ASI). Izhodišče za program ASI so demografske projekcije za Slovenijo, ki nakazujejo večje spremembe starostne strukture v družbi, predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva in deleža starejših v njem. Povprečna življenjska doba se je v Sloveniji zvišala, rodnost je upadla in kljub povečanju priselitev, te trenutno ne morejo nadomestiti upada delovno sposobnega prebivalstva. Zmanjšalo se je število prebivalstva predvsem v najbolj aktivni starostni skupini, to je od 20 do 64 let (Raziskava EUROPOP2018 napoveduje, da bo do leta 2030 na 100 delovno sposobnih 44,7 starejših, kar je 13 krat več kot leta 2018 (Vir: Poročilo o razvoju 2020, UMAR)). Zato je cilj programa ASI opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc starejših zaposlenih in delovne aktivnosti ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela.

Na osnovi ugotovitev v Poročilu o razvoju 2020 (UMAR), pri merilih omogočamo tudi doseganje dodatnih točk podjetjem, ki imajo kot glavno dejavnost po SKD registrirano oskrbo z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja in informacijske ter komunikacijske dejavnosti. Poleg tega, da te dejavnosti podpirajo pospeševanje digitalne preobrazbe družbe in podjetij, skrb za okolje ter prehod na nizko ogljično krožno gospodarstvo in so prednostne z vidika razvoja, pa je tudi vključenost v vseživljenjsko učenje med zaposlenimi v teh dejavnostih nizka.

Slovenija zaostaja za povprečjem EU pri digitalnih spretnostih prebivalstva. Zaskrbljujoče je dejstvo, da izstopa tudi po nizki vključenosti zaposlenih v vseživljenjsko učenje na delovnih mestih, ki so močno podvržena digitalizaciji. Iz tega sledi, da bi zaposleni potrebovali veliko novih znanj in spretnosti, kar bi lahko dosegli s pospešenimi vlaganji v digitalne kompetence kadrov. Ne nazadnje je pomembnost digitalnih spretnosti postala še posebej izrazita ob novih oblikah dela, kot so delo od doma ter druge oblike dela na daljavo, ki so jih spodbudile omejitve proti širjenju virusa Covid-19.

Program ASI izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju sklad). Program se izvaja od leta 2017 do leta 2022 (več o programu na www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-asi.

Ciljna skupina: Ciljna skupina, ki jo naslavlja javni razpis, so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 50 let.

Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje, morajo biti na dan objave JR ASI 2021, tj. 16. 4. 2021, stari 50 let ali več.

Namen razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • podpora podjetjem/vlagateljem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
  • krepitev kompetenc starejših zaposlenih, zlasti s področja digitalizacije;
  • večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih nepovratnih namenskih sredstev JR ASI 2021 za obdobje 2021 in 2022 je 4.728.520,00 EUR.

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Rok: Vlagatelj lahko odda vlogo v roku od 19. 4. 2021 od 8. ure do 23. 4. 2021 do vključno 16. ure.

Dodatne informacije: Ob morebitnih tehničnih težavah pri pridobivanju oziroma uporabi razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov, težave z ePortalom) se lahko vlagatelji po pomoč obrnejo na telefonsko številko: (01) 43-45-879 vsak delovni dan od 9. do 15. ure ali na e-naslov: asi@sklad-kadri.si.

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije javnega razpisa lahko vlagatelji zahtevajo izključno po elektronski pošti na e-naslovu: asi@sklad-kadri.si. Sklad bo na vprašanja odgovoril predvidoma v roku enega delovnega dne.

Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z JR ASI 2021 bodo objavljeni na spletnih straneh sklada: www.srips-rs.si.

Sklad je organiziral dve informativni delavnici za potencialne vlagatelje, kjer so bili ti seznanjeni z vsebino in dokumentacijo javnega razpisa, in sicer 13. in 15. 4. 2021 v e-obliki.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu sklada: www.srips-rs.si in v vložišču sklada, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 16. ure, pri čemer se je zaradi preprečevanja morebitnih okužb s COVID-19 potrebno predhodno naročiti. Kontaktna oseba je Andraž Banfi (01/43-45-878). V primeru elektronske oddaje vloge vlagatelj uporabi obrazec vloge JR ASI 2021 z izjavo (e-vloga), ki je dostopna izključno v informacijskem sistemu sklada za sprejem vlog na spletni strani https://eportal.srips-rs.si/.

V primeru oddaje vloge po pošti vlagatelj uporabi obrazec vloge JR ASI 2021 z izjavo, ki je dostopen na skladovi spletni strani: www.srips-rs.si.

Vlagatelj mora pri pripravi vloge upoštevati Navodila za vlagatelje, kjer so podrobneje opisana vsa potrebna navodila in postopki za pripravo in oddajo formalno popolne vloge (za elektronsko vlogo kot tudi za vlogo oddano po pošti) in so dostopna na spletni strani sklada www.srips-rs.si in v ePortalu: https://eportal.srips-rs.si/.

Sklad si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Njene spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh sklada: www.srips-rs.si, morebitna sprememba javnega razpisa pa tudi v Uradnem listu RS. Vse spremembe in dopolnitve mora vlagatelj upoštevati od dneva objave dalje.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj