Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2021 v Mestni občini Nova Gorica

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2021 v Mestni občini Nova Gorica

13. 04. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 9. 4. 2021, Stran: 886

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.

Začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj so investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva povezana z:

 • vzpostavitvijo novo ustanovljenega podjetja,
 • diverzifikacijo dejavnosti prijavitelja na proizvode oziroma storitve, ki niso bili predhodno proizvedeni oziroma izvajani v poslovni enoti prijavitelja ali pa gre za temeljito prenovo proizvodnega procesa obstoječe poslovne enote prijavitelja.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na:

 • spodbujanje začetnih vlaganj,
 • ustvarjanje oziroma ohranitev obstoječih delovnih mest,
 • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij in storitev.

Upravičen stroški: Upravičeni stroški investicije so stroški:

 • materialnih investicij, in sicer stroški nakupa:
 • strojev,
 • strojne opreme,
 • ostale opreme potrebne za realizacijo proizvodnje oziroma storitve (vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces - to so stroški transporta in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja).
 • nematerialnih investicij, in sicer stroški nakupa:
 • nove programske opreme do največ 10.000,00 EUR, ki predstavlja smiselno zaokroženo tehnološko celoto in je povezana z novimi proizvodi/storitvami oziroma temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami ali z bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu na tehnološkem področju.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev znaša 173.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 13. 5. 2021 do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktna oseba: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za pripravo vloge, je na voljo na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj