Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U03 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji

Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U03 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji

04. 09. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 31. 8. 2012, Stran: 1982

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje upravičene namene:

  1. Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (namen 1),
  2. Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov v industriji (namen 2),
  3. Sistemi za optimizacijo rabe hladu v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (namen 3).

Za projekt se šteje ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

  • javni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,
  • nevladni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE,
  • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 216.950,40 EUR.

Razpisnik: Petrol d.d., Ljubljana

Rok: Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30. 11. 2012.

Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija in sicer najprej 12. 9. 2012 ob 8.30, nato vsako delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.

Razpisna dokumentacija: Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov e-pošte: linda.radoncic@petrol.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj