Javni razpis PETROLURE/P/2012/U01/02 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije

Javni razpis PETROLURE/P/2012/U01/02 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije

04. 09. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 31. 8. 2012, Stran: 1972

Predmet razpisa: Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije pri ogrevanju objektov ter pripravi tople sanitarne vode.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje namene:

  • zamenjava električnega grelnika za toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa zrak/voda (nameni A),
  • vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda (nameni B),
  • priprava tople sanitarne vode s sprejemniki sončne energije (nameni C).

Za projekt se šteje ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 500.000,00 EUR.

Razpisnik: Petrol d.d., Ljubljana

Rok: Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30. 11. 2012.

Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija in sicer najprej 12. 9. 2012 ob 8.30, nato pa vsako naslednjo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije.

Razpisna dokumentacija: Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov e-pošte: linda.radoncic@petrol.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj