Javni razpis za sofinanciranje investicij mikro novih podjetij v Občini Mislinja za leto 2021

Javni razpis za sofinanciranje investicij mikro novih podjetij v Občini Mislinja za leto 2021

06. 04. 2021

Objavljeno: Občina Mislinja, 27. 3. 2021, www.mislinja.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis iz Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), za sofinanciranje investicij v letu 2021:

  • za nakup nove opreme in strojev,
  • za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
  • za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov,
  • za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje mikro novih podjetij v investicijska vlaganja v tehnološko posodobitev proizvodnih oz. storitvenih procesov, širitev ter razvoj novih proizvodov in storitev, kar bo imelo ugodne učinke na novo zaposlovanje, prenos znanja in tehnologije ter spodbujanje inovativnosti v občini.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 5.335,00 €.

Razpisnik: Občina Mislinja

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do najkasneje 31. 8. 2021 oz. do porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2021 za ta namen.

Dodatne informacije: Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Kontaktna oseba: Bogdan Slemenik, Tel: (02) 88 50 350.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v tajništvu Občine Mislinja, vsak dan v okviru poslovnega časa občinskega urada, objavljena pa je tudi na spletni strani Občine Mislinja: www.mislinja.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj