Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Občini Mislinja v letu 2021

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Občini Mislinja v letu 2021

06. 04. 2021

Objavljeno: Občina Mislinja, 27. 3. 2021, www.mislinja.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja, z namenom spodbujanja razvoja podjetništva, nastajanja novih delovnih mest in zmanjševanja brezposelnosti v občini Mislinja, ki se izvaja v obliki enkratne nepovratne pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so se samozaposlile v obdobju od vključno 1. 10. 2020 dalje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) kot pravne ali fizične osebe (samostojni podjetniki), ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost.

Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore na območju občine Mislinja.

Samozaposlitev mora biti realizirana v obdobju od vključno 1. 10. 2020 dalje do dneva objave zaprtja in se mora ohraniti vsaj eno leto po realizaciji samozaposlitve. V kolikor se iz katerihkoli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva, vključno z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • samozaposlitev je bila realizirana v obdobju od vključno 1. 10. 2020 dalje,
  • da opravljajo dejavnost na območju občine (poslovni sedež in poslovni prostori morajo biti na območju občine Mislinja),
  • da imajo stalno prebivališče na območju občine Mislinja,
  • da oseba še ni prejela sredstev iz omenjenega naslova.

Vrednost razpisa: Skupni znesek razpoložljivih sredstev znaša 4.268,00 €.

Razpisnik: Občina Mislinja

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2021 za ta namen. Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov Občine Mislinja najkasneje do 30. 09. 2021.

Dodatne informacije: Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Kontaktna oseba: Bogdan Slemenik, Tel: (02) 88 50 350.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj