Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov - Mestna občina Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov - Mestna občina Ljubljana

16. 03. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 12.3.2010, Stran: 545

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:

Poslovni prostori:

1. Cankarjevo nabrežje 1

Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 186,25 m2, za trgovino z neživili ali gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 30 EUR/m2, kar znaša 5.587,50 EUR/mesec.

Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje in pridobiti vsa po veljavni zakonodaji potrebna dovoljenja z lastnimi sredstvi najkasneje v treh mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v treh mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo treh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora.

V primeru, da bo izbran ponudnik, ki bo v poslovnem prostoru opravljal gostinsko dejavnost bo moral na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje gostinske dejavnosti v poslovnem prostoru in pričeti z obratovanjem v šest mesecev od zapisniškega prevzema ključev. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja gostinske dejavnosti, vendar največ za dobo šestih mesecev.

Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.

2. Slovenska 1

Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 40,06 m2 za trgovino z neživili, trgovino z živili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 17,00 EUR/m2, kar znaša 681,02 EUR/mesec.

3. Celovška cesta 53

Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 47,32 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 14,00 EUR/m2, kar znaša 662,48 EUR/mesec.

4. Grablovičeva 56

Oddajamo poslovni prostor št. L-10, površine 115,14 m2 za trgovino z živili. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 11,00 EUR/m2, kar znaša 1.266,54 EUR/mesec.

Poslovni prostor je v času razpisa še zaseden z najemnikom, ki opravlja dejavnost trgovina z živili (samopostrežna).

5. Gornji trg 11

Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 38,27 m2 za trgovino z živili, trgovina z neživili ali storitvena dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 612,00 EUR/mesec.

Pogoji najema:

– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.

– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni v tednu.

– Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa oziroma najkasneje do 25. v mesecu za tekoči mesec.

– Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši ponudnik s strani komisije mora v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri, nakaza-mesečne izhodiščne najemnine. Nakazan znesek se bo poračunal z najemnino v prvih treh mesecih najema. Razliko med plačanim in dejanskim pogodbenim zneskom treh mesečnih najemnin pa je dolžan naknadno poravnati.

Merilo za izbor: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 2. 4. 2010.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic v času uradnih ur (ponedeljek 8.–12. in 13.–15. ure, sreda 8.–12. in 14.–16. ure ter petek 8.–12. ure) ali po telefonu: (01) 306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:

Datum

Ura

Lokacija

Torek, 23. 3. 2010

9.00

Cankarjevo nabrežje 1

9.45

Gornji trg 11

10.15

Slovenska cesta 1

12.00

Celovška cesta 53

12.45

Grablovičeva ulica 56

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010019.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj