Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 z oznako 001/2012

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 z oznako 001/2012

21. 08. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 62, Datum: 17. 8. 2012, Stran: 1893

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrep: Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin.

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu.

Namen sofinanciranja je zamenjava starih ogrevalnih naprav kondenzacijskimi kotli na plin.

Cilj razpisa je povečana energetska učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in manjša poraba energije v primerjavi s staro vgrajeno opremo.

Prijavitelj lahko z eno vlogo smiselno kandidira tudi za pridobitev nepovratne finančne spodbude za več posameznih ukrepov, ki so predmet javnega poziva.

Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 5.000 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki objekta, ki se koristi za namen gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Upravičenci prehajajo iz predhodne uporabe sledečih energentov: mazuta, kurilnega olja ali utekočinjenega naftnega plina (UNP).

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 214.000 EUR.

Razpisnik: Butan Plin družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana

Rok: Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 8. 2012.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: tmedved@butanplin.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani sofinancerja.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni strani sofinancerja: www.butanplin.si.

Razpisna dokumentacija se lahko naroči tudi po telefonu: (01) 588-98-00, ali s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov Butan Plin družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: tmedved@butanplin.si ali po faksu: (01) 588-98-06, do objave zaključka javnega razpisa.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012062.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj