Javna dražba najemnine za oddajo poslovnega prostora v najem - Mestna občina Maribor

Javna dražba najemnine za oddajo poslovnega prostora v najem - Mestna občina Maribor

16. 03. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 12.3.2010, Stran: 532

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem je nezaseden poslovni prostor v Limbušu:

– Ob Blažovnici 53, v skupni izmeri 276,43 m2, ulični;

a) dejavnost: trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,

b) ogled poslovnega prostora bo dne 22. 3. 2010 od 11. do 12. ure,

c) izklicna mesečna najemnina: 1.016,06 EUR,

d) znesek višanja: 30,00 EUR,

e) varščina: 6.096,34 EUR,

f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.

Osnovni pogoji najema, dejavnost in čas oddaje v najem:

– Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora oddati v podnajem.

– Najemnik je poleg najemnine dolžan za poslovni prostor plačevati tudi druge stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem prostoru (individualni obratovalni stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča ter morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo poslovnega prostora in skupnih delov stavbe, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan v roku usposobitve (ne plačuje najemnine), ki prične teči od dneva začetka najemnega razmerja, v poslovnem prostoru na lastne stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena ali preureditvena dela (če so potrebna) ter pričeti z dejavnostjo, če ni drugače določeno. Opravi lahko le tista dela z katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj ter z vlaganji ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na najemodajalčevi nepremičnini.

– Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.

– Poslovni prostor se kot zaključena celota in izključno za opravljanje navedene dejavnosti, oddaja v najem za določen čas 5 let. Najemno razmerje se lahko po poteku petih let izjemoma podaljša ponovno za določen čas nadaljnjih pet let, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo mesečno najemnino.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 31. 3. 2010 s pričetkom ob 9. uri, v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II – Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Dodatne informacije: Interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo v Sektorju za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne občine Maribor, Tel: (02) 22-01-410 ali 22-01-405.

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor: www.maribor.si (rubrika Razpisi in javne objave – podrubrika Javni razpisi).

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010019.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj