Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb - Občina Trbovlje

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb - Občina Trbovlje

16. 03. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 12.3.2010, Stran: 522

Predmet razpisa: Predmet prodaje je nepremičnina v k.o. Trbovlje, in sicer poslovni prostor v stavbi, z naslovom Partizanska cesta 2, Trbovlje. Etažna lastnina še ni urejena. Skupna površina znaša v skladu z zapisnikom o ugotovitvi vrednosti poslovnega prostora 37,85 m2.

Skupna izklicna cena za poslovni prostor znaša 21.600,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.

Stavba je zasedena z najemnikom.

Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.

Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje.

Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno, najemnik pa ima pod enakimi pogoji predkupno pravico.

Razpisnik: Občina Trbovlje

Rok: Rok za oddajo ponudb je 23.3.2010 do 10. ure.

Dodatne informacije: Občina Trbovlje, Tel: (03) 56-27-912.

Razpisna dokumentacija: Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 12. 3. 2010 na Občinski upravi Občine Trbovlje, v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8. do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010019.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj