Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U09 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo uvajanja sistemov upravljanja z energijo

Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U09 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo uvajanja sistemov upravljanja z energijo

14. 08. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 61, Datum: 10. 8. 2012, Stran: 1860

Predmet razpisa: Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in/ali uporabe sistemov upravljanja z energijo.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje namene:

  • regulacija in upravljanje z energijo – nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov, izvedba obratovalnega nadzora in daljinskega upravljanja, uvedba sistema za izračun optimalnih obratovalnih parametrov; napredni sistemi za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci;
  • uvedba standarda SIST EN 16001 ozi­roma ISO 50001.

Več o predmetu razpisa

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

  • javni sektor in nevladni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo:

a) samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,

b) javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE;

  • podjetja/industrija, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev znaša 260.000,00 EUR.

Razpisnik: Petrol d.d., Ljubljana

Rok: Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30. 9. 2012.

Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija in sicer najprej 22. 8. 2012, ob 8.30, nato vsako drugo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.

Razpisna dokumentacija: Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov e-pošte: linda.radoncic@petrol.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj