Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U04 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju

Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U04 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju

14. 08. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 61, Datum: 10. 8. 2012, Stran: 1857

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje upravičene namene:

  1. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – obnova zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom,
  2. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – tla na terenu,
  3. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu,
  4. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo pri panelnem – talnem ogrevanju (ploskovnem gretju),
  5. Delna obnova stavbe, sanacija po­sameznega elementa ovoja – strop proti neogrevanemu prostoru, strop v sestavi ravnih ali poševnih streh,
  6. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – poševna streha,
  7. Delna obnova stavbe, sanacija po­sameznega elementa ovoja – ravna streha,
  8. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – vertikalna okna / vhodna vrata.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

  • javni sektor in nevladni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo:

a) samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,

b) javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pri­dobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

  • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev znaša 1.500.000,00 EUR.

Razpisnik: Petrol d.d., Ljubljana

Rok: Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30. 11. 2012.

Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija in sicer najprej 29. 8. 2012 ob 8.30, nato vsako drugo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.

Razpisna dokumentacija: Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov e-pošte: linda.radoncic@petrol.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj