Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, spodbujanja razvoja in delovanja potrošniških organizacij ter delovanja Evropskega potrošniškega centra

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, spodbujanja razvoja in delovanja potrošniških organizacij ter delovanja Evropskega potrošniškega centra

16. 03. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 12.3.2010, Stran: 485

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa:

1. Sklop A: Izvajanje programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov o pravicah potrošnikov (v nadaljevanju: sklop A) Projekti se razpisujejo za naslednja področja:

– finančne storitve kot predmet zakonov, ki urejajo področje bančništva, zavarovalništva, trga vrednostnih papirjev, investicijskih skladov, pokojninskih skladov, plačilnega prometa in potrošniških kreditov.

Projekti za obveščanje in izobraževanje potrošnikov se lahko izvajajo v različnih oblikah: na spletni strani, preko medijev ter z organiziranjem okroglih miz ali posvetov ali seminarjev ali konferenc ali izobraževalnih programov.

Definicija projekta za obveščanje in izobraževanje potrošnikov: Za projekt se šteje sklop aktivnosti, ki omogočajo učinkovito izvedbo v predmetu javnega razpisa razpisanega področja ter ciljev razpisa.

2. Sklop B: Spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij (v nadaljevanju: sklop B) na naslednjih področjih:

– udeležba v potrošniških organizacijah in združenjih, ki delujejo na ravni EU oziroma na globalni ravni (članarine);

– strokovno sodelovanje pri pripravi za potrošnike pomembne zakonodaje na nacionalni ravni in v EU (stališča RS k osnutkom pravnih aktov EU);

– udeležba pri standardizaciji na nacionalni, evropski in svetovni ravni (aktivna udeležba na področju dela z ustreznimi dokazili);

– sodelovanje v posvetovalni skupini za potrošnike pri Evropski komisiji (DG SANCO);

– izobraževanje na področjih varstva potrošnikov;

– udeležba na seminarjih in konferencah, organiziranih na evropski in svetovni ravni;

– krepitev neformalnih oblik razvijanja dialoga z drugimi nevladnimi organizacijami s kritjem stroškov za organizacijo posvetov, seminarjev in konferenc;

– kritje drugih stroškov delovanja potrošniške organizacije (materialni, obratovalni stroški ter stroški priprave informacij za spletno stran, vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani, vzdrževanja računalniške opreme).

3. Sklop C: Delovanje Evropskega potrošniškega centra

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra (v nadaljevanju: EPC) v okviru nevladnega sektorja. EPC bo nudil podporo potrošnikom pri reševanju njihovih čezmejnih pritožb in sporov (v zvezi z nakupi blaga in storitev na trgih drugih držav članic), dajal potrošnikom relevantne informacije v zvezi z nakupovanjem blaga in storitev na notranjem trgu (na primer o veljavnih predpisih v drugih državah članicah, o tržnih praksah, o primerjavah cen blaga in storitev, pripravljal in izdajal informativne brošure, zloženke itd.) ter izvajal druge projektne dejavnosti, ki naj približajo notranji trg potrošnikom.

Cilj razpisa:

S sofinanciranjem izvajanja programa varstva potrošnikov, delovanja potrošniških organizacij in delovanja EPC država skrbi za učinkovito politiko varstva potrošnikov, ki lahko izboljša kvaliteto življenja naših državljanov.

Sofinancirajo se nevladne potrošniške organizacija, izbrane na javnem razpisu.

Čas sofinanciranja: pogodbeno razmerje za sklop A, sklop B se zaključi z 19. 11. 2010, ko morajo biti porabljena dodeljena sredstva. Za sklop C se pogodbeno razmerje zaključi 20. 11. 2011.

Pogoji za sodelovanje: Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za sofinanciranje sklopa A, sklopa B in sklopa C morajo omogočati uresničevanje predmeta in ciljev javnega razpisa.

Izpolnjevanje spodaj navedenih skupnih in posebnih pogojev bo vlagatelj v vlogi izkazoval v skladu z določbami v razpisu in razpisni dokumentaciji.

Skupni pogoji za sklope: sklop A, sklop B in sklop C

Vlogo za sofinanciranje lahko vloži vlagatelj, ki:

– je vpisan v register društev oziroma v register;

– je potrošniška organizacija, vpisana v register potrošniških organizacij pri Uradu v skladu s Pravilnikom o načinu in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register (Uradni list RS, št. 46/98, 97/03);

– se strinja z razpisnimi pogoji;

– bo predložil izpolnjen razpisni obrazec »Podatki o vlagatelju« z jasno predstavitvijo: delovanja na področju varstva potrošnikov; podatkov o referencah, podatkov o finančnem in materialnem poslovanju za obdobje 2007–2009; prioritet za leto 2010 ter strateških ciljev delovanja in aktivnosti za obdobje 2011–2012;

– bo opredelil ustrezne strokovne in zakonske podlage za izvedbo predmeta in ciljev javnega razpisa;

– bo predložil izjavo, da se sofinanciranje ne podvaja;

– razpolaga z telefonskim priključkom in aktivno elektronsko pošto za sklop B in sklop C;

– ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Urada;

– nikoli ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev Republike Slovenije in EU za izvajanje aktivne politike varstva potrošnikov;

– zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug postopek, katerega posledica je prenehanje delovanja;

– ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve do države, določene z zakonom;

– ni v kazenskem postopku;

– niti on niti njegov(i) zakonit(i) zastopnik(i) ni(so) storil(i) kaznivih dejanj iz prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) in podal pooblastilo Uradu, da lahko, za namene izvedbe postopka javnega razpisa, kadarkoli zaprosi pristojne organe za potrditev te izjave;

– ni storil kaznivega dejanja ali prekrška v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem v katerikoli državi;

– ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega razpisa, katero bi Urad lahko dokazal na podlagi preteklih pogodb;

– bo predložil izjavo, da so podatki v vlogi resnični, da niso zavajajoči ter da je seznanjen, da se izloči iz postopka ocenjevanja vlog, če so podatki v vlogi in priloženi dokazni dokumentaciji zavajajoči ali neresnični ali da potrebnih informacij ni zagotovil ali jih je zamolčal;

– bo predložil popis morebitnih podatkov oziroma delov vloge, ki so označeni za poslovno skrivnost;

– bo Uradu dovolil pridobitev potrdil oziroma dokazil, ki jih Urad lahko samostojno pridobi iz uradnih evidenc;

– bo vlogi priložil na vsaki strani parafirane pogodbene obrazce.

Več o posebnih pogojih sodelovanja za posamezen sklop najdete v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sklop A, sklop B in sklop C za leto 2010, je do 204.795,00 EUR, od tega za:

– sklop A do 75.092,00 EUR;

– sklop B do 31.763,00 EUR;

– sklop C do 97.940,00 EUR.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: Obdobje sofinanciranja izvajanja programa varstva potrošnikov (sklop A), delovanja potrošniških organizacij (sklop B) ter delovanja EPC (sklop C) obsega obdobje trajanja pogodbenega razmerja:

– pogodbeno razmerje se začne z dnem začetka veljavnosti pogodbe;

– pogodbeno razmerje za sklop A in sklop B se zaključi z 19. 11. 2010, ko morajo biti porabljena dodeljena sredstva;

– pogodbeno razmerje za sklop C se zaključi z 20. 11. 2011.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov

Rok: Rok za oddajo vlog je 8.4.2010 do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro, Kontaktna oseba: mag. Barbara Mesojednik, Tel: (01) 478-36-18. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti, na naslov: uvp.mg@gov.si, oziroma po faksu: (01) 478-34-40.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Urada RS za varstvo potrošnikov: www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html, zainteresirani pa jo lahko brezplačno dvignejo tudi v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS za varstvo potrošnikov, pritličje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010019.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj