Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin v letu 2021

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin v letu 2021

02. 03. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 26. 2. 2021, Stran: 424

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so sredstva Banke Intesa Sanpaolo d.d. in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2021 subvencionirala obrestno mero.

Krediti se dodeljujejo za materialne investicije in za financiranje trajnih obratnih sredstev na področju malega gospodarstva, in sicer za naslednje upravičene stroške:

 • stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa opreme in strojev,
 • stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev,
 • davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej, če ni povračljiv.

Upravičeni so zgoraj našteti stroški, nastali v obdobju od 1. januarja 2021 do vključno 22. decembra 2021.

Več

Pogoji za sodelovanje: Do dodelitve kreditov po tem javnem razpisu je upravičeno:

 • mikro podjetje,
 • malo podjetje in
 • samostojni podjetnik posameznik,

ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: podjetje, upravičenec).

Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 70; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), kot sledi:

 • mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot deset zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega dva milijona evrov;
 • malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot petdeset zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega deset milijonov evrov.

Za določitev podatkov o podjetju, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, se upoštevajo določbe 6. člena Priloge I Uredbe 651/2014/EU.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev znaša 60.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Tolmin

Rok: Vloge morajo biti predložene v razpisnem roku, ki začne teči z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, in je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere v letu 2021, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno petka, 19. novembra 2021, do 11. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:

 • na Občini Tolmin, Kontaktna oseba: Janja Bičič, Tel: (05) 381-95-30, ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih med 8. in 11. uro, ali na e-naslovu: janja.bicic@tolmin.si;
 • na Banki Intesa Sanpaolo d.d., Poslovalnica Tolmin, Trg maršala Tita 7, Tolmin, Kontaktna oseba: Mateja Lukman Pagon, Tel: (05) 388-41-51, vsak delovni dan med 8.30 in 16.30 in
 • na Delavski hranilnici d.d., Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, Kontaktna oseba: Vesna Šuligoj, Tel: (05) 620-34-15, vsak delovni dan med 8.30 in 16. uro.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji od dneva objave javnega razpisa dalje v času uradnih ur dvignejo v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin.

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi spletni strani Občine Tolmin: www.tolmin.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj