Spremembe javnega razpisa za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2012

Spremembe javnega razpisa za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2012

17. 07. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 13. 7. 2012, Stran: 1573

V Javnem razpisu za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2012, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 47/12 z dne 22. 6. 2012 (Ob-3238/12) (v nadaljevanju: javni razpis) Slovenskega regionalno razvojnega sklada, se:

 • v poglavju II. javnega razpisa – Splošni pogoji dodeljevanja v točki 1. za besedo »sredstev« doda besedilo «po namenih A1, B in A2«,
 • v poglavju II. javnega razpisa – Splošni pogoji dodeljevanja točka 3. spremeni tako, da se glasi: »Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev v primeru namena C so razvojne institucije, ki so registrirane za delovanje na območju avtohtonih narodnih skupnosti in imajo med drugim strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji ter so vpisane v evidenco razvojnih institucij, ki jo vodi služba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: vlagatelji). Vlagatelji morajo pripraviti razvojno in investicijsko dokumentacijo za projekt, ki ga izvajajo na narodnostno mešanih območjih in so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa«,
 • v poglavju III. javnega razpisa – Posebni pogoji dodeljevanja v točki 5. besedilo »pravnih osebah« doda besedilo »(javnega in zasebnega prava)« ter se besedilo »Za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot fizična oseba se upoštevata druga in tretja alinea iz te točke, pri namenu C pa navedena določila veljajo le za upravičene stroške v osnovna opredmetena sredstva« nadomesti z besedilom »Za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot fizična oseba se upoštevata druga in tretja alinea iz te točke, pri namenu C pa navedena določila veljajo le za upravičene stroške v osnovna opredmetena sredstva ter pri namenu C pri pravnih osebah javnega prava le-ta veljajo pogojno ob predhodnem soglasju sklada«,
 • v poglavju III. javnega razpisa – Posebni pogoji dodeljevanja v točki 6. za besedilom »Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s soglasjem sklada.« doda besedilo »Če je pri namenu C vlagatelj pravna oseba javnega prava, navedeno določilo velja smiselno in mora vlagatelj za­prositi za soglasje sklada«,
 • v poglavju III. javnega razpisa – Posebni pogoji dodeljevanja v točki 9. za besedilom »do dokončnega vračila posojila« doda besedilo »oziroma pri namenu C do roka, ki ga naknadno določi sklad«,
 • v poglavju III. javnega razpisa – Posebni pogoji dodeljevanja v točki 10. besedilo »Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: - velja za vse namene (A1, B in A2 ter C samo v primeru če, so vlagatelji razvojne institucije ter se pri slednjih določila upoštevajo smi­selno):« nadomesti z besedilom »Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: – velja za vse namene (A1, B in A2 ter C, pri slednjih se določila upoštevajo smiselno)«,
 • v poglavju III. javnega razpisa – Posebni pogoji dodeljevanja v točki 13. črta besedilo »Kolikor je pri namenu C vlagateljica oziroma upravičenka občina veljajo le naslednja določila navedena v III. (tem) poglavju javnega razpisa, in sicer točka 8., druga alinea točke 10. ter točke od 11. do 13«,
 • v poglavju III. javnega razpisa – Posebni pogoji dodeljevanja v točki 15. besedilo »predmet projekta odtujilo (v primeru namena C velja pogojno)« nadomesti z besedilom »predmet projekta odtujilo (v primeru namena C slednje velja pogojno ob predhodnem soglasju sklada)«,
 • v poglavju IV. javnega razpisa – Finančni pogoji v točki 7. črta besedilo »(v primeru namena C se določila upoštevajo smiselno)«,
 • v poglavju IV. javnega razpisa – Finančni pogoji v točki 16. črta besedilo »V primeru namena C so izjema občine, kjer se odobrena sredstva nakaže vedno na račun občine.« in besedilo »(pri namenu C, izjava ni potrebna kolikor so vlagateljice oziroma upravičenke občine) ter besedilo »(vzorec zahtevka za dodelitve sredstev občinam v okviru namena C je sestavni del razpisne dokumentacije)«. Hkrati se be­sedilo »vzorec zahtevka z izjavo za ostale namene se nahaja v prilogi« zamenja z besedilom »(vzorec zahtevka z izjavo se nahaja v prilogi«,
 • v poglavju V. javnega razpisa – Vsebina vloge: vsa dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno investicijo v točki 10. črta »(ne velja za namen C)«,
 • v poglavju V. javnega razpisa – Vsebina vloge: vsa dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno investicijo v točki 12. črta »(ne velja za na­men C)«,
 • poglavju V. javnega razpisa – Vsebina vloge: vsa dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno investicijo v točki 14. besedilo »Dokazila o registraciji vlagatelja za prijavljeni projekt: (v primeru namena C, če so vlagateljice občine določilo ne velja).« nadomesti z besedilom »Dokazila o registraciji vlagatelja za prijavljeni projekt«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj