Javni razpis PETROLURE/P/2012/U07 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP

Javni razpis PETROLURE/P/2012/U07 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP

19. 06. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 45, Datum: 15. 6. 2012, Stran: 1347

Predmet razpisa: Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in/ali uporabe obnovljivih virov energije pri ogrevanju objektov ter pripravi tople sanitarne vode.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte (za projekt se smatra ena zaključena enota posameznega ukrepa: npr. zamenjava stare ogrevalne naprave na ekstra lahko kurilno olje z novim biomasnim kotlom ..., ki je lahko sestavljen iz večjega števila aktivnosti, materialov ali opreme), ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje namene:

  • zamenjava starih ogrevalnih naprav – kotel na biomaso, (v nadaljevanju nameni A),
  • zamenjava starih ogrevalnih naprav – kondenzacijski kotli na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin (v nadaljevanju nameni B).

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za v tem razpisu obravnavane namene.

Več

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev znaša 900.000,00 EUR.

Razpisnik: Petrol d.d., Ljubljana

Rok: Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 31. 8. 2012.

Vloge bo komisija odpirala 27. 6. 2012, ob 8.30, nato pa vsako drugo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.

Razpisna dokumentacija: Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov e-pošte: linda.radoncic@petrol.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj