Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno dobiva evropsko podobo

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno dobiva evropsko podobo

29. 05. 2012

Objavljeno: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 17. 5. 2012, www.mddsz.gov.si

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ker je v slovenski pravni red potrebno prenesti določbe dveh evropskih direktiv. Razlog za sprejem dopolnitve zakona je uskladitev predpisa z evropsko zakonodajo. Predlog dopolnitve zakona je v državni zbor poslan po skrajšanem postopku.

Predlog dopolnitve zakona prinaša več ključnih novosti. Ureja obveznosti pravnih oseb, podjetnikov in posameznikov ob zaposlovanju oseb na črno, še posebej državljanov tretjih držav, da poravnajo vse obveznosti iz delovnega razmerja za obdobje celotne zaposlitve na črno najmanj v višini minimalne plače za vsak mesec opravljenega dela. Če se ne dokaže, koliko časa je bila oseba zaposlena na črno, se šteje, da je bila zaposlena tri mesece.

Pri tem predlog določa solidarno odgovornost izvajalca in vseh vmesnih podizvajalcev za izplačila nezakonito zaposlenim osebam v primerih, ko je pravna oseba, podjetnik ali posameznik, pri katerem je oseba zaposlena na črno, podizvajalec; seveda v primerih, ko so za to vedeli in niso o tem obvestili nadzornih organov. Nadalje predlog določa obveznost pravnih oseb, podjetnikov in posameznikov, da morajo pred sklenitvijo delovnega razmerja od državljana tretje države zahtevati predložitev dokazila o zakonitem prebivanju v RS in ga hraniti pri sebi ves čas zaposlitve te osebe.

Predlog določa tudi časovno omejeno izključenost pravne osebe ali podjetnika, ki mu je bila izrečena kazen globe za prekršek po tem zakonu, od upravičenosti do javnih sredstev, vključno s sredstvi EU, dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila namenjenega programom zaposlovanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«. Hkrati je določena obveznost omenjene pravne osebe ali podjetnika, da vrne javna sredstva, prejeta v obdobju dvanajstih mesecev pred pravnomočnim izrekom kazni globe za prekršek po tem zakonu.

Pri možnosti opravljanja kratkotrajnega dela se zakonska zveza s predlogom dopolnitve zakona izenačuje z zunajzakonsko zvezo oz. registriranim partnerstvom v istospolni skupnosti, enako se ureja tudi pri institutu dela v lastni režiji. Dodane so tudi nove sankcije zaradi kršitev obveznosti ter povečane pristojnosti in obveznosti komisije Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.

Več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj