Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

10. 03. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 5.3.2010, Stran: 454

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. 4, v izmeri 48,46 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta, na naslovu Cigaletova 7, Ljubljana, in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 13.E, pri podvložku št. 626/4, k.o. Ajdovščina. Poslovni prostor  v naravi predstavlja predprostor, sanitarijein dve pisarni.

Nepremičnina je prazna in prosta bremen. Izhodiščna cena: 110.000 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je 15.3.2010.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna oseba Damjana Popović Ljubi.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu, in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010017.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj