Sprememba Javnega razpisa - P7R 2020 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Sprememba Javnega razpisa - P7R 2020 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

12. 01. 2021

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 3, Datum: 8. 1. 2021, Stran: 1

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine Javnega razpisa Javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7R 2020 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 204 z dne 31. 12. 2020, Ob-3566/20.

Spremeni se naziv javnega razpisa, in sicer P7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Prav tako se spremembe nanašajo na naslednje točke javnega razpisa:

3. Viri financiranja

Se v celoti briše točka 1., ki glasi:

»1. Sredstva za problemska območja z visoko brezposelnostjo v višini 4.540.000,00 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji, in sicer:

- Pokolpje v višini 2.590.000 EUR,

- Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR.

Se točka 2. v celoti nadomesti z:

»1. Sredstva za obmejna problemska območja v višini 7.941.128,95 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vsa predvidena sredstva so namenjena obmejnim problemskim območjem v Republiki Sloveniji.«

4.1 Splošni pogoji kandidiranja

Se v prvem odstavku spremenita točki c) in d) in se v celoti nadomestita z:

»c) ima na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev;

d) se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo na obmejnem problemskem območju;«

Se v celoti briše drugi odstavek, točka I., ki glasi:

»I. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji:

- območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

- območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.«

5. Upravičeni stroški

Se peti odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:

»Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.«

6. Vsebina vloge

Se točke 1., 3. in 5. spremenijo in v celoti nadomestijo z:

1. »Vloga za financiranje P7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v RS« je dostopna na e-portalu Sklada.

3. Izjava o lastnem premoženju s prilogami (GURS/cenitev, ZK izpisek/i) - obrazec najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi, kjer je objavljen razpis. Izjava mora biti izpolnjena za vsakega poroka posebej, vključno z lastnikom podjetja (tudi če slednji nima nobenega premoženja).

5. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge:

- za prijavne roke od 1. 2. 2021 do vključno 1. 5. 2021 na podlagi letnega poročila za leto 2019;

- za prijavne roke od 1. 6. 2021 do vključno 1. 10. 2021 na podlagi letnega poročila za leto 2020.

13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč

Spremeni se prvi odstavek, ki določa pravno podlago, in sicer se brišejo naslednje alineje:

»- Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16),

- Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011-2020 (sklep Vlade RS, št. 30301-2/2016/4 z dne 23. 6. 2016),

- Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (sklep Vlade RS, št. 00726-19/2013/7 z dne 25. 7. 2013) s spremembami.«

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj