Sprememba javnega razpisa »Javni razpis PETROLURE/P/2012/01 nepovratne finančne spodbude za izvedbe energetskih pregledov in programov informiranja in ozaveščanja za podjetja«

Sprememba javnega razpisa »Javni razpis PETROLURE/P/2012/01 nepovratne finančne spodbude za izvedbe energetskih pregledov in programov informiranja in ozaveščanja za podjetja«

29. 05. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 25. 5. 2012, Stran: 1071

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana objavlja spremembo javnega razpisa »Javni razpis PETROLURE/P/2012/01 nepovratne finančne spodbude za izvedbe energetskih pregledov in programov informiranja in ozaveščanja za podjetja« objavljenega v Uradnem listu RS, št. 32/12, dne 4. 5. 2012 (v nadaljevanju javni razpis).

Javni razpis se spremeni, kot sledi:

1. V šesti točki se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za še neizvedene svetovalne storitve.«

2. V šesti točki se črta drugi odstavek.

3. V šesti točki se v četrtem odstavku črta drugi stavek.

4. Na koncu sedme točke se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Velikim podjetjem se sredstva za svetovalne storitve dodeljujejo po pravilih 'de minimis', mikro, malim in srednjim podjetjem pa kot državne pomoči.«

5. V deveti točki se na koncu sedmega odstavka doda besedilo:

»Vloga, ki bo dopolnjena v roku, se bo štela za prejeto z dnem prejema vseh zahtevanih dopolnitev.«

6. V deveti točki se v osmem odstavku med prvi in drugi stavek vstavi besedilo:

»Sofinancer bo pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Sofinancer bo nepovratne finančne spodbude dodeljeval popolnim vlogam, ki bodo izpolnjevale vse pogoje in merila skladno s to razpisno dokumentacijo in razpisom, in sicer po vrstnem redu prejetja popolne vloge.«

7. V zadnjem odstavku 9. točke se besedilo »od prejema sklepa« nadomesti z besedilom »od prejema poziva za podpis pogodbe«.

Spremenjena razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurep201201.

Razpisnik: Petrol d.d., Ljubljana

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj