Pregled ključnih ukrepov #PKP7

Pregled ključnih ukrepov #PKP7

05. 01. 2021

9 0
Koristnost članka
9 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica računovodskih servisov, 31. 12. 2020, www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/

Državni zbor RS je 29. decembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma t. i. #PKP7.

Ta prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa podobno kot #PKP1 tudi dodatke za posamezne skupine prebivalstva, med njimi upokojence, študente, družine, verske uslužbence in druge.

Besedilo zakona lahko najdete na povezavi.

Pravna služba GZS je pripravila pregled nad ključnimi ukrepi.

DELNO KRITJE FIKSNIH STROŠKOV (9. člen)

Maksimalna višina delnega kritja fiksnih stroškov, ki ga je sicer uvedel #PKP6, se za upravičence po novem določa po naslednjih kriterijih:

 • 1.000 eurov mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, v upravičenem obdobju, ki so jim prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 odstotkov,
 • 2.000 eurov mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, v upravičenem obdobju, ki so jim prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov,
 • 70 odstotkov neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 odstotkov neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. V ugotavljanje poslovnega izida se ne šteje pomoč, pridobljena s tem ukrepom.

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI DELAVCEM, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA STAROSTNO UPOKOJITEV (21. člen)

Zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma v starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe, bo lahko delodajalec odpovedal delovno razmerje brez navedbe utemeljenega razloga in z odpovednim rokom 60 dni.

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (PoZ) na podlagi omenjene interventne določbe ima delavec pravico do odpravnine v skladu s 108. členom Zakona o delovnih razmerjih, ki ureja odpravnino v primeru delodajalčeve odpovedi PoZ delavcu iz poslovnega razloga oz. razloga nesposobnosti.

PODALJŠANJE UKREPA SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA (25. člen in nasl.)

Podaljšanje ukrepa skrajšanega delovnega časa do 30. junija 2021. Po novem delodajalec vlogi priloži tudi izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da je delavcem plačal plačo oziroma nadomestilo plače. Lažna izjava je sankcionirana z vračilom prejetih sredstev in globo.

IZRABA LETNEGA DOPUSTA ZA LETO 2020 – SPECIALNA DOLOČBA (54. člen)

Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1, ima pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021.

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (56. člen in nas.)

Ne glede na 38. člen in prvi odstavek 39. člena ZFPPIPP poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za začetek stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije. Ta ukrep se uporablja do 31. marca 2021, razen če ni izgledov, da bo družba lahko položaj dolgoročne plačilne nesposobnosti odpravila. Vlada RS lahko s sklepom ukrep podaljša še za 6 mesecev.

Če organi družbe zaradi objektivnih posledic razglasitve epidemije ne morejo pravočasno izvesti dejanj in ukrepov finančnega prestrukturiranja iz 36. in 37. člena ZFPPIPP, jih morajo začeti izvajati najpozneje v enem mesecu po preklicu epidemije.

Šteje se, da je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije, če družba opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim, ministrskim ali občinskim predpisom ali aktom določeno, da se opravljanje dejavnosti (storitve oziroma prodaja blaga) zaradi epidemije začasno prepove ali bistveno omeji ali če družba na dan 31. decembra 2019 ni bila dolgoročno plačilno nesposobna.

Ne glede na 236., 237. in 238. člen ZFPPIPP je obdobje, za katerega lahko sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečaja, in obdobje, v katerem dolžnik opraviči svojo zahtevo za odložitev odločanja, štiri mesece, če je insolventnost dolžnika posledica razglasitve epidemije. Ta ukrep se uporablja v stečajnem postopku, ki je uveden na predlog upnika, najpozneje do 30. marca 2021. Vlada lahko s sklepom ukrep podaljša za nadaljih šest mesecev.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU INFRASTRUKTURE – PROMETA (72. člen in nasl.)

Sprejeti so naslednji ukrepi:

 • Znižanje pristojbine za navigacijske službe zračnega prometa na terminalih za leto 2021.
 • Nadomestila za izvajalca GJS prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.
 • Nadomestila za izvajalce šolskih prevozov - pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirani v Republiki Sloveniji, ki so imetniki licence za prevoz potnikov in izvajajo posebne linijske prevoze na podlagi 54. člena ZPCP-2 za osnovne šole ali šole s prilagojenim programom ali zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, so upravičeni do nadomestila izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021, in sicer za vse dni, ko bi v skladu s šolskim koledarjem, morali izvajati šolske prevoze, pa so ti začasno ustavljeni.
 • Nadomestila za občasne prevoze s kombiniranimi vozili - imetniki licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ki izvajajo prevoz potnikov (standardna klasifikacija dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet in 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet), so upravičeni do nadomestila dela stroškov, ki so jih imeli od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021.
 • Nadomestila za avtobusne postaje - upravljavci avtobusnih postaj so upravičeni do nadomestila izpada prihodkov zaradi začasne ustavitve izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021.

KRIZNI DODATEK (85. člen)

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Sredstva za izplačilo kriznega dodatka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

Za povračilo izplačanega kriznega dodatka zaposlenemu delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do konca februarja 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.

ZAČASNI UKREPI GLEDE POVRAČILA DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO IN VRAČILA NEUPRAVIČENO PREJETIH SREDSTEV (89. člen in nasl.)

Vračila in nadzor vračil upravičenj: subjekt, ki je uveljavil povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE, ZZUOOP in ZIUPDV in naknadno ugotovi, da ni izpolnil pogoja upada prihodkov, o tem obvesti Finančno upravo Republike Slovenije najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Za uveljavljena povračila, ki se nanašajo na obdobja od 1. januarja 2021, subjekt Finančno upravo Republike Slovenije obvesti najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021. Po poteku roka za plačilo do plačila se mu obračunavajo zakonske zamudne obresti. Ne glede na določbe ZIUOOPE, ZZUOOP in ZIUPDV se pri ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da se upošteva sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. Merila sorazmernosti določi minister, pristojen za finance, s podzakonskim predpisom.

Obročno vračilo pomoči: FURS in ZRSZ lahko za vračilo neupravičeno prejetih sredstev, izplačanih na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19, dovolita obročno plačilo dolga iz tega naslova v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Za čas, ko je dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek (vključno z zamudnimi obrestmi) ne zaračunajo obresti.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, ZA NOVOROJENCE IN VERSKE USLUŽBENCE (92. člen in nasl.)

Sprejeti so sledeči začasni ukrepi:

 • Solidarnostni dodatek za upokojence, katerih pokojnina znaša 714,00 eurov ali manj, v višini od 130 do 300 eur.
 • Enkratni solidarnostni dodatek za otroke v višini 50 eur za otroka; upravičen je eden od staršev za otroka, za katerega je upravičen do otroškega dodatka v prvem do petem dohodkovnem razredu za mesec november 2020.
 • Enkratni solidarnostni dodatek za študente v višini 150 eur.
 • Enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb v višini 150 eur za osebe, ki niso prejele solidarnostnega dodatka za upokojence in katerih obdavčljivi dohodki po ZDoh-2 za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 eurov, če so na dan uveljavitve zakona:

- dopolnile 65 let starosti in

- nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

 • Začasno denarno nadomestilo zaradi izgube zaposlitve se prizna brezposelni osebi od prvega dne nastanka brezposelnosti in največ za čas trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 osebi, ki ji je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, in je bila pred 18. oktobrom 2020 na podlagi delovnega razmerja vključena v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji, pri čemer ne izpolnjuje pogojev za pridobitev nadomestila za brezposelnost.
 • Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence: 700 eurov na mesec za oktober, november in december 2020.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 eurov, do katerega je upravičen eden od staršev ali druga oseba ali posvojitelj po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, rojenega od vključno 1. januarja 2020 do eno leto po koncu epidemije, za katerega je upravičen do pomoči ob rojstvu otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA (103. člen in nasl.)

Namensko premoženje javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja za izvajanje finančnih produktov preko Javnega sklada RS za podjetništvo v višini 90 mio eur.

Sredstva za garancije za bančne kredite: Za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij Republika Slovenija zagotovi finančna sredstva za ukrep garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednje velika podjetja, ter zniževanje bančnih stroškov. Ukrep izvede Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, ki z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, v ta namen sklene pogodbo. Višina: 30 mio eur.

Poroštvo SID banki za prvo izgubo posojilnega sklada finančnega inženiringa na področju turizma: Sredstva Republike Slovenije za poroštvo se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije s sklenitvijo neposredne pogodbe, pri čemer je poroštvo dano brezplačno in se vnovči na prvi poziv. SID banka bo za izvajanje ukrepa finančnega inženiringa iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovila 200 mio eurov ugodnih posojil, od tega se 25 odstotkov nameni za obratna sredstva in 75 odstotkov za investicije in obratna sredstva vezana na investicije.

POMOČ ZA NAKUP HITRIH TESTOV (106. člen)

Pravna ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga, je upravičena do pomoči za nakup hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Pogoj za pridobitev: davčni dolg do FURS ni večji od 5.000 eur.

Kot zaposleni se šteje tudi samozaposleni, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba, in je na dan oddaje vloge v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU NAJEMNIH RAZMERIJ POSLOVNIH STAVB IN POSLOVNIH PROSTOROV (117. člen)

Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki mu je zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ne more v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, lahko:

 • ne glede na Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih najemno pogodbo odpove s pisno izjavo z odpovednim rokom 8 dni;
 • zahteva odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe;
 • zahteva podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas.

Najemodajalec ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne pogodbe, ker je najemnik zahteval odlog plačila najemnine ali podaljšanje najemne pogodbe v skladu s tem zakonom.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj