Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - Občina Šempeter – Vrtojba

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - Občina Šempeter – Vrtojba

03. 05. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 30, Datum: 26. 4. 2012, Stran: 831

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinancira­nje začetnih investicij in investicij v razširja­nje dejavnosti in razvoj v Občini Šempeter - Vrtojba v letu 2012.

Naročnik bo upravičencem sofinanciral naslednje upravičene stroške:

  • stroške materialnih investicij, ki po­menijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in oprema, nakup ze­mljišč, stroški komunalnega in infrastruktur­nega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);
  • stroške nematerialnih investicij, ki po­menijo investicijo v neopredmetena osnov­na sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter programske opre­me).

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev so samozapo­sleni samostojni podjetniki, ki so nosilci de­javnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z naj­manj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba ali investirajo na območju Občine Šempeter – Vrtojba.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih prora­čunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 55.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Šempeter – Vrtojba

Rok: Javni razpis je odprt do 28. 5. 2012, do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak de­lovni dan med 9. in 11. uro, na sedežu ob­čine, Kontaktni osebi: Anita Manfreda, Tel: (05) 33-51-008, E-mail: anita.manfreda@sempeter-vrtojba.si in Kristina Kozar, Tel: (05) 33-51-000, E-mail: kristina.kozar@sempeter-vrtojba.si, za člane Obrtne zbornice pa tudi na Območni obrtni zbornici, Kontaktna oseba: Boža Loverčič Špacapan, Tel: (05) 33-06-600, E-mail: boza.lovercic@ozs.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na sedežu občine, za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lah­ko posreduje tudi po e-pošti, če prijavitelj na zgoraj navedene e-naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.sempeter-vrtojba.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj