Javno zbiranje ponudb za prodajo »Kompleksa Restavracija Jezero« in »Gostinskega lokala Arkada« v Velenju

Javno zbiranje ponudb za prodajo »Kompleksa Restavracija Jezero« in »Gostinskega lokala Arkada« v Velenju

01. 12. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 173, Datum: 27. 11. 2020, Stran: 2452

Predmet javnega zbiranja: Predmet prodaje je:

  • »kompleks Restavracija Jezero«, ki ga sestavljajo poslovni objekt na naslovu: Cesta Simona Blatnika 24, Velenje in zemljišče. Predmetno zemljišče predstavljajo parcele ID znak: 964 830/21 v izmeri 812 m2, 964 830/6 v izmeri 645 m2, 964 852/1 v izmeri 532 m2, 964 852/3 v izmeri 664 m2, 964 852/4 v izmeri 784 m2, 964 853 v izmeri 611 m2, 964 854/0 v izmeri 204 m2, 964 830/20 v izmeri 388 m2 in 964 829/13 v izmeri 2.676 m2, vse k.o. Velenje. Poslovni gostinski objekt je bil zgrajen leta 1982 in dozidan leta 1996, kasneje večkrat prenovljen. Površina objekta znaša 1.406,90 m2.
  • »gostinski lokal Arkada«, ID znak: del stavbe 964-1238-3 v izmeri 165,6 m2, se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta, na naslovu Kidričeva cesta 57, Velenje. Poleg objekta se nahaja gostinski vrt, ki leži na zemljišču ID znak: parcela 964 1829/10 v izmeri 121 m2.

Prednost pri nakupu bo imel ponudnik, ki bo oddal ponudbo za celotni predmet prodaje: Kompleks Restavracija Jezero in gostinski lokal Arkada.

Nakup bo potekal po načelu videno - kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.

Izhodiščna (orientacijska) ponudbena cena za »kompleks Restavracija Jezero« znaša 660.000 EUR.

Izhodiščna (orientacijska) ponudbena cena za »gostinski lokal Arkada« znaša 200.000 EUR.

Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prenos lastništva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji.

Razpisnik: Premogovnik Velenje, d.o.o.

Rok: Rok za oddajo ponudb je 4. 1. 2021, do vključno 12. ure oziroma z možnostjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani kupca, ob dogovoru z organizatorjem prodaje.

Pred rokom za oddajo ponudb je potrebno vplačati varščino.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na e-naslovu: natalija.sovic-jelenko@rlv.si ali po telefonu: (03) 899-65-56.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija, obrazci in predstavitveni prospekt so na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje, d.o.o.: www.rlv.si/si/dezinvestiranje/1466.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj