Pregled začasnih ukrepov za omilitev in odpravo posledic COVID 19 za samozaposlene in delodajalce

Pregled začasnih ukrepov za omilitev in odpravo posledic COVID 19 za samozaposlene in delodajalce

03. 11. 2020

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: SPOT svetovanje Zasavje, 27. 10. 2020, Avtor: Saša Pegan, podjetniška svetovalka

Ukrepa za samozaposlene (s.p.-je, družbenike, ki so poslovodje, idr)

  • Ukrep: Temeljni dohodek

Pogoji: Upad dohodka -20%  glede na leto 2019*.

Na dan oddaje vloge poravnane vse davčne obveznosti in obveznosti, ki jih pobira davčni organ.

Višina subvencije/nadomestila: 1.100,00 € mesečno

Obdobje: 1. 10. 2020 - 31. 12. 2020

Rok za vložitev vloge: Od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, lahko za posamezne mesece, lahko za vse skupaj.

Način uveljavljanja, priloge k vlogi: Vloga na portalu e-davki, izjava.

Zakonska podlaga: ZZUOOP (Ur. l. RS, št.152/2020), 88. - 92.člen

Upravičenec do temeljnega dohodka je oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1.9.2020 do uveljavitve ZZIOOP (24.10.2020) in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja z zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije in so na dan uveljavitve zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15.(s.p.) ali 16. (družbeniki, ki so poslovodje) člena ZPIZ.

* Če upravičenec ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 ni posloval, je do pomoči upravičeni tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

  • Ukrep: Delno povrnjeni  izgubljeni dohodek

Pogoji: Karantena ali nezmožnost opravljanja dela zaradi višje sile zaradi zagotavljanja varstva otroka.

Višina subvencije/nadomestila: 250 € za vsako odrejeno karanteno ali za čas, varstva otroka, vendar ne več kot 250 € za 10 dni, 500 € za 20 dni, 750 € za mesec dni.

Obdobje: 1. 10. 2020 - 31. 12. 2020

Rok za vložitev vloge: 30 dni od prejema odločbe o karanteni ali od pridobitve dokazila, da je nastopila druga zunanja okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca/šole, najkasneje 31. 12. 2020.

Način uveljavljanja, priloge k vlogi: Vloga na portalu e-davki, izjava ali odločba o karanteni.

Zakonska podlaga: ZZUOOP (Ur. l. RS, št.152/2020), 93.-96. člen

Upravičenec za delno povrnjen izgubljeni dohodek je samozaposleni, ki je na dan uveljavitve zakona (24.10.2020) v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15.(s.p.) ali družbenik ali delničar GD oz. ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve tega zakona (24.10.2020) v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Ukrepi za delodajalce 

  • Ukrep: Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Pogoji na strani delodajalca: Upad dohodka -20%  glede na leto 2019*

- poravnane davčne obveznosti, predlaga obračune; ne sme biti v postopku likvidacije;

V obdobju prejemanja povračila:

- obveznost izplačevanja plač

- prepoved odrejanja nadurnega dela

- obveščanje ZRSZ

- če začne postopek likvidacije po ZGD v obdobju prejemanja in po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev, mora prejeta sredstva vrniti.

Višina subvencije delodajalcu/izplačilo: 80% nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska - 892, 550 €

ZRSZ izplača povračilo nadomestila 10. v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.

Obdobje: 1.10.-31.12.2020

Rok za vložitev vloge: 8 dni od napotitve na čakanje na delo, za napotene na čakanje na delo pred 24. 10. 2020 je rok 8 dni od uveljavitve zakona (to je 1. 11. 2020).

Način uveljavljanja: Vloga na ZRSZ-portal za delodajalce

Zakonska podlaga: ZZUOOP (Ur. l. RS, št.152/2020), 68. - 78. člen

  • Ukrep: Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene

Pogoji na strani delodajalca: V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plač mora delodajalec delavcem izplačevati neto nadomestila in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

Višina subvencije delodajalcu/izplačilo: 50-100 % plače, odvisno od razloga odrejene karantene;

Obdobje: 1. 10. 2020 - 31. 12. 2020

Rok za vložitev vloge: 30 dni od prejema odločbe o karanteni; najkasneje 31.12.2020

Način uveljavljanja: Vloga na ZRSZ-portal za delodajalce, priloga kopija karantenske odločbe in izjava, da delavcu ni mogoče zagotoviti dela na domu/ izjava delavca o obstoju osebnih okoliščin (višja sila-varstvo otroka);

Odločba in pogodba ZRSZ; izplačilo zadnji dan meseca.

Zakonska podlaga: ZZUOOP (Ur. l. RS, št.152/2020), 57. - 67. člen

  • Ukrep: Nadomestilo plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva (otroka do vključno 5. razreda OŠ)

Pogoji na strani delodajalca: V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plač mora delodajalec delavcem izplačevati neto nadomestila in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

Višina subvencije delodajalcu/izplačilo: 80 % plače zaradi varstva otroka

Obdobje: 1. 9. 2020 - 31. 12. 2020

Rok za vložitev vloge: 30 dni od pridobitve dokazila, da je nastopila druga zunanja okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca/šole; najkasneje 31. 12. 2020

Način uveljavljanja: Vloga na ZRSZ-portal za delodajalce, priloga kopija karantenske odločbe in izjava, da delavcu ni mogoče zagotoviti dela na domu/ izjava delavca o obstoju osebnih okoliščin (višja sila-varstvo otroka);

Odločba in pogodba ZRSZ; izplačilo zadnji dan meseca.

Zakonska podlaga: ZZUOOP (Ur. l. RS, št.152/2020), 57. - 67. člen

  • Ukrep: Skrajšan delovni čas

Pogoji na strani delodajalca: Delodajalci, pravne in fizične osebe vpisane v PRS pred 13. 3. 2020, ki imajo z delavci sklenjene pogodbe za polni delovni čas ter po svoji oceni najmanj 10% zaposlenim mesečno ne morejo zagotoviti 90 % dela.

Višina subvencije delodajalcu/izplačilo: Subvencija za zaposlenega mesečno znaša od 112 do 448 €, glede na obseg krajšega delovnega časa.

Obdobje: 1. 6. 2020 - 31. 12. 2020

Rok za vložitev vloge: 8 dni od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, najkasneje do 10.12.2020

Način uveljavljanja: Vloga na ZRSZ-portal za delodajalce. V 3 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom obvestilo na ZRSZ o odreditvi, v 8 dneh od odreditve oddaja vloge na ZRSZ.

Zakonska podlaga: ZIUOOPE (Ur. l. RS, št. 80/2020), 11. - 23. člen ter ZIUPDV (ur. l. RS, št. 98/2020), 37. - 40. člen

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj