Javni poziv za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice za izgradnjo objekta A3 »Poslovni objekt s parkirno hišo pri Zdravstvenem domu Novo mesto« po metodi zbiranja ponudb - Mestna občina Novo mesto

Javni poziv za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice za izgradnjo objekta A3 »Poslovni objekt s parkirno hišo pri Zdravstvenem domu Novo mesto« po metodi zbiranja ponudb - Mestna občina Novo mesto

02. 03. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 26.2.2010, Stran: 403

Predmet razpisa: Z javnim pozivom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice, za izgradnjo garažne hiše s poslovnimi prostori na območju UN Zdravstveni kompleks Novo mesto na zemljiščih v lasti Mestne občine Novo mesto.

Stavbna pravica je pravica, na podlagi katere lahko upravičenec zgradi objekt in ima v lasti zgradbo nad in pod zemljiščem.

Objekt bo zgrajen na delu zemljišč:

– s parcelno št. 636/1 in 636/2,

– s parcelno št. 637/1 in 637/2,

– s parcelno št. 638,

– s parcelno št. 639,

– s parcelno št. 643/1, 643/2 in 643/3,

– s parcelno št. 646/1, 646/2 in 646/3,

– s parcelno št. 647/1, 647/2 in 647/3,

– s parcelno št. 648/1,

– s parcelno št. 649/1,

– s parcelno št. 650/3, 650/4 in 650/5,

– s parcelno št. 651/1,

vse k.o. Kandija.

Skupna površina izvrševanja stavbne pravice na zgoraj naštetih parcelah je določena z Ureditvenim načrtom Zdravstveni kompleks Novo mesto (Uradni list RS, št. 48/08, v nadaljevanju: UN) za gradnjo objekta A3.

Namen ustanovitve stavbne pravice je:

– izgradnja poslovnega objekta s parkirno hišo pri Zdravstvenem domu Novo mesto, na parc.št. 636/1, 636/2, 637/1, 637/2, 638, 639, 643/1, 643/2, 643/3, 646/1, 646/2, 646/3, 647/1, 647/2, 647/3, 648/1, 649/1, 650/3, 650/4, 650/5 in, 651/1, k.o. 1483 Kandija, v obsegu, kot ga določa »UN Zdravstveni kompleks Novo mesto« (Uradni list RS, št. 48/08, v nadaljevanju UN) za gradnjo objekta A3, ki obsega tudi ureditev dostopne poti ter okoliških funkcionalnih prostorov in površin,

– zagotovitev javnih parkirnih mest, ki bodo dostopna vsem pod enakimi pogoji in

– zagotovitev poslovnih površin za namen zdravstvene oziroma lekarniške ter spremljajočih dejavnosti.

Izhodiščno nadomestilo vrednosti stavbne pravice za 30 let za potrebe tega javnega poziva znaša najmanj 50.000,00 EUR/leto, kar predstavlja minimalni pogoj občine.

Izhodiščno nadomestilo predstavlja izklicno ceno v postopku pridobivanja ponudb.

Imetnik stavbne pravice bo del nadomestila za stavbno pravico, in sicer prvi letni obrok nadomestila, v višini najmanj 50.000,00 EUR plačal v 30 dneh od podpisa pogodbe, preostali del nadomestila pa v 29 letnih obrokih, pri čemer letni obroki nadomestila zapadejo v plačilo vsako naslednje leto na dan 31.3. in se plačujejo za tekoče leto.

V letno izhodiščno nadomestilo je vključen davek na dodano vrednost.

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar najmanj v višini izhodiščnega nadomestila.

Način in plačilo nadomestila predstavlja bistveno sestavino pogodbe.

V primeru, da več ponudnikov s popolnimi ponudbami doseže enako število točk, se med njimi, skladno z 29. členom ZSPDPO, izvedejo pogajanja.

Stavbna pravica se po tem javnem pozivu ustanovi za 30 let.

Pogoji za sodelovanje: Na javni poziv se lahko prijavijo fizične in pravne osebe.

Razpisnik: Mestna občina Novo mesto

Rok: Rok za oddajo ponudb je 7.4.2010 do 12. ure.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki naslovijo na elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si z oznako »Ponudba za pridobitev stavbne pravice za izgradnjo objekta A3 – Poslovni objekt s parkirno hišo pri Zdravstvenem domu Novo mesto«. Naročnik bo dne 10. 3. 2010, ob 12. uri na predmet tega poziva organiziral informativni dan, na naslovu Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto, v dvorani občinskega sveta v 1. nadstropju. Organiziran bo tudi ogled nepremičnin, ki so predmet stavbne pravice.

Razpisna dokumentacija: Zainteresirani ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi osebno v vložišču Mestne občine Novo mesto na naslovu: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka. Ostali podatki o nepremičninah, investicijski dokumentaciji investicijskega projekta (DIIP) so na istem naslovu dostopni kot informacija javnega značaja. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Razpisna dokumentacija bo posredovana na poziv zainteresiranih ponudnikov na zaprošeni elektronski naslov.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010014.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj