Javni poziv 82FS-PO20 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

Javni poziv 82FS-PO20 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

06. 10. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 134, Datum: 2. 10. 2020, Stran: 2075

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki:

 • nepovratnih sredstev in/ali
 • kredita s subvencionirano obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit),

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe na območju Mestne občine Celje, Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17 in 3/20) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18 in 2/20) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv:

 • A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • C - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,
 • K - optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 • L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,
 • M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
 • N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 • P - uvedba sistema upravljanja z energijo,
 • R - energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,
 • S - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Nepovratna sredstva za ukrepe od A do L so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr. in 65/20) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Kredit je lahko dodeljen za stavbe oziroma dele stavb ne glede na datum izdaje gradbenega dovoljenja, morebitne odločbe o legalizaciji oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo in gradnjo stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Višina nepovratnih sredstev in sredstev za subvencionirano obrestno mero znaša skupaj 3.000.000,00 EUR.

Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Dodatne informacije: Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki: (01) 241-48-20, v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

Pozivna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si.

Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti.

Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj