Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 64PO20

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 64PO20

06. 10. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 134, Datum: 2. 10. 2020, Stran: 2071

Predmet javnega poziva: Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:

A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za namene:

 • 1) postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in naprav za soproizvodnjo toplote/hladu in električne energije in so upravičene do podpore države,
 • 2) izgradnjo razvoda sistema za daljinsko oskrbo s toploto in/ali hladom, tj. razdelilnim omrežjem, priključki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi, toplotnimi postajami ipd.,
 • 3) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev objektov in naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije,
 • 4) nakup rabljenih vozil na električni pogon za cestni promet,
 • 5) nakup vozil na hibridni pogon (kombinacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali več elektromotorjev) za cestni promet, pri katerih emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca, ne presegajo 85 g/km.

B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje namene:

 • 1) tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu,
 • 2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka,
 • 3) izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev kurilne naprave, ki kot energent uporablja plin na področjih, ki so, skladno z odlokom o načrtu kakovosti zraka, razglašena za degradirana območja,
 • 4) nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na plin, ki niso namenjena komercialnemu prevozu tovora (vendar ne podjetjem, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz),
 • 5) nakup novih vozil za prevoz potnikov v mestnem prometu.

C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:

 • 1) nakup novih vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon oziroma imajo vgrajen EURO 6 motor in se lahko uporabljajo izključno za zbiranje ali obdelavo odpadkov,
 • 2) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov, tehnoloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov, pri čemer predmet kreditiranja ne more biti naložba, ki obsega le nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov,
 • 3) zamenjavo strešnih kritin, cevi ali oblog, ki vsebujejo nevarne snovi, kot so azbestna vlakna (npr. salonit), svinec in druge.

Ob zaključku naložbe je potrebno priložiti potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi oziroma kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki).

Zamenjavo salonitne strešne kritine na strehah, katerih skupna površina presega 300 m2, lahko izvaja samo izvajalec, ki ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za izvajanje teh del.

V primeru, da se ob tem izvede tudi toplotna izolacija podstrešja, se kot priznani strošek upošteva tudi celotna vrednost nakupa in vgradnje izolacijskih materialov.

D) Varstvo voda in učinkovita raba vode za naslednje namene:

 • 1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne in/ali tehnološke odpadne vode,
 • 2) tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode,
 • 3) naprave za predpripravo in čiščenje pitne vode,
 • 4) izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode (zbiralniki deževnice, sistem izrabe padavinske vode, prekritje objektov z rastlinsko odejo in podobno).

E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo za naslednje namene:

 • 1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zasebnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,
 • 2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zasebnih vodovodnih omrežij,
 • 3) izvedbo ukrepov za trajnostno upravljanje z vodami, kot je zbiranje in odtok zalednih in padavinskih vod (zadrževalniki padavinske vode, melioracijski kanali …).

F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije za naslednje namene:

 • 1) spremembo proizvodnega procesa na način, da emisije v okolje po izvedbi posega dosegajo vrednosti, ki so nižje od veljavnih okoljskih standardov EU (preseganje standarda),
 • 2) nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji izkoristki, in/ali zmanjševanje onesnaževanja okolja od že uveljavljenih istovrstnih tehnologij (t. i. demonstracijski projekti),
 • 3) postavitev tehnoloških linij oziroma naprav za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih na sonaravni način.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 10 milijonov EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Javni poziv je odprt do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 241-48-20 in na spletni strani: www.ekosklad.si.

Pozivna dokumentacija: Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 241-48-20.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj