Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)

22. 09. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 123, Datum: 18. 9. 2020, Stran: 1955 

1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39.

2. V javnem razpisu za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (oznaka: JR SE OVE 2019) (v nadaljevanju: javni razpis), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19/19, in njegovi spremembi, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 53/19 in 75/20, se v točki 2 »Pravna podlaga za izvedbo razpisa« za alinejo »- Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19);« vstavi nova alineja, ki se glasi: »- Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20);«.

Drugi odstavek točke 3.1 »Upravičeni nameni« se spremeni tako, da se glasi:

»Upravičen namen je:

  • a) nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije,
  • b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
  • c) izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti, pri čemer dejavnosti iz točke b) in točke c) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke a) na javni razpis.«.

V drugem odstavku točke 4.1 »Splošni pogoji« se v drugi vrstici v drugem stolpcu prve tabele besedilo »V kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, je potrebno gradbeno dovoljenje za manj zahtevne objekte.« nadomesti z besedilom »V kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, mora prijavitelj priložiti izjavo, da gradbeno dovoljenje v skladu z Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom ni potrebno, in izjavo, da bo ob izstavitvi prvega zahtevka za izplačilo predložil original ali overjeno kopijo Soglasja za priključitev.«.

V drugem odstavku točke 4.1 »Splošni pogoji« se v petindvajseti vrstici druge tabele besedilo »Da v kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za manj zahtevne objekte.« nadomesti z besedilom »Da v kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, bo prijavitelj priložil izjavo, da gradbeno dovoljenje v skladu z Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom ni potrebno, in izjavo, da bo ob izstavitvi prvega zahtevka za izplačilo predložil original ali overjeno kopijo Soglasja za priključitev.«.

V točki 5 »Merila za izbiro operacij« se v podtočki 2 beseda »naprav« nadomesti z besedno zvezo »naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije«.

V Prilogi »Obrazec št. 3: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev« se v šestindvajseti alineji Izjave besedilo »Da v kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za manj zahtevne objekte.« nadomesti z besedilom »Da v kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, bo priložena izjava, da gradbeno dovoljenje v skladu z Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom ni potrebno, in izjava, da bo ob izstavitvi prvega zahtevka za izplačilo prijavitelj predložil original ali overjeno kopijo Soglasja za priključitev.«.

V Prilogi »Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe o sofinanciranju« se v prvem odstavku 4. člena za alinejo »- Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19);« vstavi nova alineja, ki se glasi: »- Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20);«.

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj