Drugi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012

Drugi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012

14. 02. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 10. 2. 2012, Stran: 262

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije).

Investicija se mora izvajati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.

Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu se razpisujejo za nakup strojev in opreme ter nematerialnih naložb in, pri investicijah sklopa A – turizem tudi za gradbena dela.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
  • gradbena dela (samo za sklop A – turizem).

Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je v razpisni dokumentaciji.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, ki imajo na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel registriran sedež ali podružnico, poslujejo in bodo na tem področju tudi izvajala projekt začetne investicije.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2012 znaša 700.000 evrov.

Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Rok: Rok za oddajo vlog je 13. 3. 2012, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vprašanja sprejemajo le v pisni obliki na elektronski naslov: gp.svlr@gov.si, z obvezno oznako v Zadevi »4300-1/2012«, najkasneje do 8. 3. 2012, do 10. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni v petek, 9. 3. 2012 do 15. ure. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko: www.svlr.gov.si/si/jav­ne_objave/javni_razpisi/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj