Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

15. 09. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 121, Datum: 11. 9. 2020, Stran: 1930

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.

Začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj so investicije v osnovna sredstva pri:

 • vzpostavitvi začetne investicije novo ustanovljenega podjetja,
 • diverzifikaciji poslovne enote oziroma subjekta v nove proizvode oziroma storitve, ki niso bili predhodno proizvedeni oziroma izvajani ali pa gre za temeljito prenovo proizvodnega procesa ali obstoječe storitve poslovne enote.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na:

 • spodbujanje začetnih vlaganj,
 • ustvarjanje oziroma ohranitev obstoječih delovnih mest,
 • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij in storitev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo:

 • podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki imajo na dan objave razpisa najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

 • podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
 • podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
 • podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
 • podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
 • podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev znaša 173.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 9. 10. 2020.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktna oseba: Tatjana Gregorčič, Tel. 05/33-50-105. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po e-pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj