Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca

Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca

01. 09. 2020

Objavljeno: Mestna občina Slovenj Gradec, 27. 8. 2020, www.slovenjgradec.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca.

Posebni pogoji za dodeljevanje pomoči za ukrep sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca: 

  • poslovni prostori se morajo nahajati v mestnem jedru Slovenj Gradca (Glavni trg, Trg svobode, Meškova ulica, Šolska ulica, Cankarjeva ulica, Vorančev trg, Ozka ulica in Poštna ulica);
  • vlagatelji, njihovi družinski člani ali povezane osebe po zakonu o dohodnini, ne smejo biti lastniki lokalov, s katerimi vlagatelji sklepajo najemno pogodbo; 
  • poslovni prostori morajo biti praviloma prazni na dan objave javnega razpisa in prijavljeni v register poslovnih prostorov, oziroma je vlagatelj začel opravljati dejavnost v teh poslovnih prostorih v letu 2020;
  • vlagatelji morajo, v času od objave javnega razpisa do roka za oddajo vlog, na naslovu praznega poslovnega lokala na območju mestnega jedra Slovenj Gradec, registrirati poslovni naslov ali poslovno enoto;
  • upravičenci do pomoči morajo najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju vzpostaviti poslovni prostor in pričeti z izvajanjem dejavnosti;

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči za ukrep sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov so samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, subjekti, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic s prijavo zavarovanja na obrazcu M12  (popoldanski s.p.) ter zavodi, ki bodo na podlagi sklenjene najemne pogodbe izvajali dejavnost v poslovnih prostorih v mestnem jedru Slovenj Gradca. Subjektom, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic  s prijavo zavarovanja na obrazcu M12, se sofinanciranje najemnine  poslovnih prostorov določene po pravilniku, zniža za 50 %. 

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 na proračunski postavki C700 / 7300 - Pospeševanje podjetništva. Upravičeni stroški so neto najemnina. Intenzivnost dodeljene pomoči na podlagi tega javnega razpisa ne sme presegati 50% upravičenih stroškov (brez vključenih davčnih dajatev), pri čemer se sofinancira največ do 3,50 EUR/m2/mesec in skupno največ do 2.500 EUR na poslovni prostor. V kolikor znaša najemnina poslovnega prostora več kot 7 EUR/m2/mesec, znesek nad 7 EUR/m2/mesec ni upravičen strošek. V primeru, da poslovni prostor ne obratuje, je strošek najema neupravičen.  

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 21. 9. 2020.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Tel: (02) 88-42-927 ali pišete na e-naslov: info@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis za sofinanciranje najemnin v mestnem jedru«.

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o.: www.podjetniskicenter-sg.si ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: www.slovenjgradec.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj