Javni razpis za izbor in potrditev Obalne akcijske skupine in lokalne razvojne strategije za izvajanje trajnostnega razvoja ribiških območij

Javni razpis za izbor in potrditev Obalne akcijske skupine in lokalne razvojne strategije za izvajanje trajnostnega razvoja ribiških območij

17. 01. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 3, Datum: 13. 1. 2012, Stran: 47

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor in potrditev Obalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: OAS) skupaj z Lokalno razvojno strategijo (v nadaljnjem besedilu: LRS), ki je upravičena do nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov 4. osi OP 2007–2013 – Trajnostni razvoj ribiških območij.

Predmet podpore je financiranje delovanja OAS in sofinanciranje projektov za Trajnostni razvoj ribiškega območja skladno z upravičenimi ukrepi iz 44. člena Uredbe 1198/2006/ES, ki so:

a) krepitev konkurenčnosti ribiških območij;

b) prestrukturiranje in preusmerjanje gospodarskih dejavnosti, zlasti s spodbujanjem ekoturizma, pod pogojem, da te dejavnosti nimajo za posledico povečanje ribolovnega napora;

c) diverzifikacijo dejavnosti s spodbujanjem več zaposlitev za ribiče z ustvarjanjem dodatnih delovnih mest zunaj ribiškega sektorja;

d) dodajanje vrednosti ribiškim proizvodom;

e) podpiranje infrastrukture za mali priobalni ribolov in turizem ter storitev v korist majhnih ribiških skupnost;

f) varovanje okolja na ribiških območjih za ohranitev njegove privlačnosti, obnavljanje in razvijanje obalnih zaselkov in vasi z ribiško dejavnostjo ter varovanje in bogatenje naravne in arhitekturne dediščine;

g) ponovno vzpostavitev proizvodnega potenciala ribiškega sektorja, ki so ga prizadele naravne ali industrijske nesreče;

h) spodbujanje medregionalnega in nadnacionalnega sodelovanja med posameznimi skupinami na ribiških območjih, zlasti s povezovanjem v mreže in z razširjanjem najboljše prakse;

i) pridobivanje znanj ter pospeševanje priprave in izvajanja lokalne razvojne strategije;

j) prispevanje k tekočim stroškom posamezne skupine.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji:

Vlagatelji v okviru tega javnega razpisa je v imenu OAS pogodbeno opredeljen predstavnik OAS, ki mora biti pravna oseba ali samostojni podjetnik.

OAS mora biti organizirana kot konzorcijsko tripartitno partnerstvo, sestavljeno iz zasebnega ribiškega sektorja, zasebnega neribiškega sektorja in javnega sektorja skladno s 45. členom Uredbe 1198/2006/ES in 40. členom Uredbe.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 2.885.372,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis je odprt do objave obvestila o zaprtju javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP.

Dodatne informacije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tajništvo Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Tel: (01) 478-91-44, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: sekretariat-op.mkgp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik, v času uradnih ur, v tajništvu Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsko in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, in na spletni strani: www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj