Prvi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015

Prvi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015

24. 02. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 19.2.2010, Stran: 317

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na območju izvajanja Zakona v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in ustvarjanja novih delovnih mest pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu se razpisujejo za obdobje 2010 in 2011.

Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu bodo dodeljena kot državna pomoč

– po shemi državne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji – regionalni cilj« (št. sheme: BE01-1783262-2010) in

– po shemi državne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji – majhna in srednje velika podjetja« (št. sheme: BE02-1783262-2010), ki predstavlja državno pomoč po pravilu »de minimis«.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

– Sklop A: Sofinanciranje večjih začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo nova delovna mesta in

– Sklop B: Sofinanciranje manjših začetnih investicij podjetij.

Območje izvajanja zakona:

Pomurska regija je po Zakonu območje občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

1. stroški nakupa zemljišč,

2. stroški gradnje in nakupa objektov,

3. stroški nakupa strojev in opreme,

4. stroški nematerialnih naložb,

5. stroški dela na novo zaposlenih delavcev povezani z izvedbo projekta začetne investicije,

6. stroški pripravljalnih študij in svetovanj, povezani z začetno investicijo, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci (samo za sklop B).

Podrobnejša specifikacija posameznih upravičenih stroškov je opredeljena v podpoglavju 6.3 Specifikacija kategorij upravičenih stroškov Navodilih za prijavitelje.

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni prijavitelji:

Upravičeni prijavitelji po tem javnem razpisu so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo ne glede na njihovo pravno obliko, imajo registriran sedež na območju izvajanja Zakona in začetno investicijo v celoti izvajajo na območju izvajanja Zakona ter:

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – uradno prečiščeno besedilo (ZPRPGDT – UP), Uradni list RS, št. 44/07),

– niso insolventni glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07),

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,

– niso podružnica,

– njihove dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.

Prijavitelji morajo imeti pravno, finančno in operativno sposobnost za izvedbo projekta.

Vrednost razpisa: Razpoložljiva sredstva:

Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu je 7.160.000,00 EUR, in sicer:

– za sklop A: 5.000.000 EUR nepovratnih sredstev,

– za sklop B: 2.160.000 EUR nepovratnih sredstev.

Kolikor sredstva na posameznem sklopu niso razdeljena med upravičence, se lahko prenesejo na drug sklop. O prenosu sredstev med posameznimi sklopi odloča razpisna komisija.

Vrednost sofinanciranja in vrednost projekta:

Sklop A:

– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo prijavitelji s projekti, ki bodo odprli najmanj 1 novo delovno mesto na 50.000 EUR nepovratnih sredstev v obdobju 3 let po zaključku investicije in katerih vrednost sofinanciranja investicije ne bo presegla 500.000 EUR. Najnižja vrednost sofinanciranja začetne investicije znaša 50.000 EUR.

Sklop B:

– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo prijavitelji s projekti, katerih vrednost sofinanciranja investicije ne bo presegla 50.000 EUR. Najnižja vrednost sofinanciranja investicije znaša 10.000 EUR.

Razpisnik: Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Rok: Roki za oddajo vlog v okviru tega javnega razpisa so:

1. rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 15. 3. 2010, osebna dostava: 16. 3. 2010 do 14. ure,

2. rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 3. 6. 2010, osebna dostava: 4. 6. 2010 do 14. ure,

3. rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 2. 9. 2010, osebna dostava: 3. 9. 2010 do 14. ure.

V primeru sprememb rokov bodo le-te objavljene na spletnih straneh: www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/ in www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/.

Dodatne informacije: V času trajanja javnega razpisa se lahko pošiljajo vprašanja po elektronski pošti na naslednji elektronski naslov: Regionalna razvojna agencija RRA MURA, Lendavska 5a, Murska Sobota, Kontaktna oseba: Vesna Vitez Gomboši, E-pošta: info@rra-mura.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletnih straneh: www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/ in www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjih spletnih naslovih: www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/ in www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi potencialne zahteve prijavitelja, poslane na elektronski naslov: info@rra-mura.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010012.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj