Spremembe javnega razpisa P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Spremembe javnega razpisa P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

18. 08. 2020

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 110, Datum: 14. 8. 2020, Stran: 1781

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31. 7. 2020, Ob-2580/20. Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:

4.1. Splošni pogoji kandidiranja

Se v prvem odstavku (»Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje«) dodata dve novi točki:

r) da med vlagateljem in MGRT, Slovenskim podjetniškim skladom, Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenskim regionalno razvojnim skladom niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga;

s) vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

13. Pravna podlaga za izvedbo produkta

Se tretji odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:

»Kredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči, skladno z Začasnim okvirjem za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID 19.«

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj