Javni poziv 17SUB-AVPO12 - Nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet

Javni poziv 17SUB-AVPO12 - Nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet

03. 01. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št, 109, Datum: 30. 12. 2011, Stran: 3060

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je nepovratna finančna pomoč pravnim osebam in samo­stojnim podjetnikom za nakup vozil na sti­snjen zemeljski plin ali bioplin, namenje­nih javnemu potniškemu prometu, in s tem implementacija nove energijsko učinkovite tehnologije v slovenskem prostoru.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem pozivu lahko kandidirajo na­slednje upravičene osebe (v nadaljevanju: pravne osebe), ki imajo sedež v Republi­ki Sloveniji in izvajajo javno službo dejav­nosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu ali javnega mestnega potniškega prometa, z ustrezno registrirano dejavnostjo in veljavno licenco za prevoz potnikov ter v primeru koncesi­onarjev z veljavno koncesijsko pogodbo za izvajanje te dejavnosti:

  • javna podjetja, zavodi in druge prav­ne osebe, ustanovljene za opravljanje jav­nih služb, ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb, ali
  • gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ali
  • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji, ali
  • samostojni podjetniki posamezniki.

Vrednost razpisa: Skupna vi­šina sredstev znaša 300.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Javni po­ziv je odprt od dneva objave do pora­be sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2012.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu: (01) 241-48-46, vsak dan med 8. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci je na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si v rubriki Pozivi.

Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi naročijo na navedeni telefonski številki: (01) 241-48-46, s pisnim zahtevkom, po­slanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweiso­va cesta 30, 1000 Ljub­ljana, na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si oziroma po faksu: (01) 241-48-60, do zaključka poziva.

Več: www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj