Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za programe pristopa LEADER na območju LAS Posavje, za leto 2009

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za programe pristopa LEADER na območju LAS Posavje, za leto 2009

13. 11. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 89, Datum: 6.11.2009, Stran: 2785

Predmet razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva k pristopu LEADER.

Namen pristopa je izboljšanje razvojnih možnosti podeželja ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva.

Cilj pristopa LEADER je izboljšanje zaposlenosti, diverzifikaciji dejavnosti na podeželju, spodbujanju lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območij in širjenje inovativnosti.

Upravičeni stroški:

Splošni stroški podpore trženju proizvodov in storitev v obliki:

- Vodenje in koordinacije projekta ter aktivnost

- Analiza in oblikovanje strokovnih podlag za izvajanje turistične dejavnosti

- Obveščanje javnosti in promocija projekta

- Vzpodbujanje podjetniške kulture na podeželju

- Promocija turističnega produkta za turistično ponudbo

- Splošni materialni stroški, povezani z aktivnostmi programov.

Cilji ukrepa:

- Povečati turistično privlačnost območja s kar najboljšim izkoriščanjem in promocijo lokalnih naravnih in kulturnih verig regije.

- Ustvarjanje za turizem prijaznega okolja.

- Krepitev turistične podjetniške kulture med lokalnim prebivalstvom.

Pogoji za sodelovanje: Pogoji za sodelovanje:

1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so prejeli pozitivno Odločbo LAS Posavje o nepovratnih sredstev LEADER iz kvote za leto 2009.

2. Sofinancirajo se programi, ki so delno sofinancirani s strani države in v prijavi predstavljajo lastna denarna sredstva.

3. Sredstva odobrena s strani države niso predmet sofinanciranja.

4. Pomoč se dodeli programom, ki imajo ciljno naravnano uvedbo turističnega produkta.

5. Pomoč se dodeli programom, ki s programi pospešujejo razvoj turizma, s poudarkom na turizmu v zidanicah.

6. Upravičenec ne sme uporabljati sredstva v nasprotju z namenom dodelitve.

7. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.

8. Upravičenec mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti.

9. Upravičencu se dodelijo sredstva samo za namen, dodeljen v javnem razpisu.

DDV ni upravičjiv strošek.

10. Upravičenci do prejema sredstev so vlagatelji, ki delujejo na območju Občine Krško in izvajajo programe na območju občine Krško.

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2009 v okvirni višini 21.000 EUR, na proračunski postavki 5061 - Celostni razvoj podeželja in obnova vasi.

Razpisnik: Občina Krško

Rok: Rok za oddajo vlog je 11.11.2009.

Dodatne informacije: Občina Krško, Kontaktna oseba: Magda Krošelj, Tel: (07) 498-13-19, E-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni, od 8. do 10. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009089.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj