Sprememba Javnega razpisa - »Mentorske sheme za socialna podjetja«

Sprememba Javnega razpisa - »Mentorske sheme za socialna podjetja«

21. 07. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 93, Datum: 3. 7. 2020, Stran: 1383

V Javnem razpisu »Mentorske sheme za socialna podjetja« (Uradni list RS, št. 54/18 in 52/19), se v uvodnem odstavku, kjer so navedene pravne podlage, nadomesti navedba določbe:

- v trideseti alineji se na koncu besedila izbriše piko in doda besedilo: »ter spremembe Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 9-4/1/MGRT/2, z dne 1. 7. 2020.«

V 6. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje pogoje za kandidiranje, se spremeni prvi stavek osmega odstavka, tako da se glasi:

»Javni razpis predvideva dve odpiranji, in sicer eno v letu 2018 in eno v letu 2019.«

V 8. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje okvirno višino sredstev, se v prvem stavku prvega odstavka spremeni navedba okvirne skupne višine sredstev, tako da se glasi: 1.579.144,99.

Briše se tretja alineja prvega odstavka 8. poglavja, ki navaja vrednosti sredstev za leto 2020.

V prvem odstavku 8. poglavja se spremenita tabeli, in sicer na način:

»

Proračunska postavka

Programsko območje

%

Leto 2018

Leto 2019

SKUPAJ

160077 Mentorske sheme v socialnih podjetjih - 14 - 20 - Z - EU udeležba

Zahod

80

230.702,00

333.192,35

563.894,35

160078 - Mentorske sheme v socialnih podjetjih - 14 - 20 - Z Slovenija - slovenska udeležba

Zahod

20

57.675,00

83.298,33

140.973,33

Skupaj

 

100

288.377,00

416.490,68

704.867,68

 

Proračunska postavka

Programsko območje

%

Leto 2018

Leto 2019

SKUPAJ

160075 Mentorske sheme v socialnih podjetjih - 14 - 20 - V - EU udeležba

Vzhod

80

286.247,00

413.174,65

699.421,65

160076 - Mentorske sheme v socialnih podjetjih - 14 - 20 - V Slovenija - slovenska udeležba

Vzhod

20

71.562,00

103.293,66

174.855,66

Skupaj

 

100

357.809,00

516.468,31

874.277,31

«

V drugi vrstici petega odstavka 8. poglavja se briše besedilo: »na zadnjem v letu 2020 pa 1.601.779,37 €«

V 10. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, se briše tretja alineja prvega odstavka.

Peti odstavek 10. poglavja javnega razpisa se briše.

V 12. poglavju. se v prvem odstavku za oklepajem doda besedilo »oziroma Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 - ZDLGPE)«.

V 14. poglavju, ki opredeljuje roke in načine prijave na javni razpis, se v drugi vrstici prvega odstavka briše besedilo: », rok za tretje odpiranje v letu 2020 bo objavljen naknadno«.

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene, v kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremembami.

Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh gov.si oziroma Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj