Ne spreglejte: Obveznost vpisa v Register dejanskih lastnikov

Ne spreglejte: Obveznost vpisa v Register dejanskih lastnikov

16. 06. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska regija, Avtor: Anja Žagar, podjetniška svetovalka

Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1) prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). RDL je posledica implementacije Direktive (EU) 2015/849, namen katere je izboljšanje transparentnosti pri ugotavljanju dejanskega lastništva poslovnih subjektov, zagotavljanje višje pravne varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij ter preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v pravnem prometu.

Obveznost vpisa v RDL ne velja za:

 • samostojne podjetnike (s.p.),
 • posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost (odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči, zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, itd.),
 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kjer je ista fizična oseba lastnik in edini zastopnik te družbe (pozor: izjema ne velja, če ima družba npr. tudi prokurista),
 • neposredne in posredne proračunske uporabnike.

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki:

 • je neposredno ali posredno imetnik več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je podana udeležba pri upravljanju pravne osebe,
 • je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z več kot 25 % deležem,
 • ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta ali ki na drug način nadzoruje, usmerja ali bistveno vpliva na odločitve poslovodstva.

Dejanski lastnik poslovnega subjekta je lahko le fizična oseba. V kolikor je lastnik poslovnega subjekta pravna oseba, govorimo o posrednem lastništvu. Če se nikakor ne da ugotoviti fizične osebe kot dejanskega lastnika (npr. pri društvih ali zbornicah; ob pogoju, da so izvedeni vsi možni ukrepi za ugotovitev dejanskega lastnika in ob pogoju, da ne obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma v zvezi s transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi), se za dejanskega lastnika šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva.

Vpis se opravi preko aplikacije eRDL na spletni strani AJPES. Vpis oziroma izbris iz RDL lahko opravi zastopnik pravne osebe (ki mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis) ali pooblaščena oseba pravne osebe (ki mora imeti ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES, ter kvalificirano potrdilo za elektronski podpis).

V RDL se vpišejo podatki o:

 • pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična in davčna številka, datum vpisa in izbrisa),
 • dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL).

Primeri:

 1. V d.o.o. so 3 družbeniki, ki so fizične osebe: A (imetnik 45 % deleža), B (imetnik 35 % deleža), C (imetnik 20 % deleža). Dejanska lastnika d.o.o. sta osebi A in B. Oseba C ni dejanski lastnik, ker njegov delež ne presega 25%.
 2. D.o.o. je v solasti treh družbenikov, od katerih sta dva fizični osebi A (imetnik 30 % deleža), B (imetnik 30 % deleža), tretji družbenik pa je pravna oseba C (imetnik 40 % deleža), ki ima dva družbenika, in sicer fizično osebo D z deležem 40 % ter fizično osebo E z deležem 60 %. V tem primeru so dejanski lastniki družbe fizični osebi A in B, ker njun delež presega 25 %, ter posredno tudi fizična oseba E, ki ima kot večinski lastnik pravne osebe C 40 % delež v stranki.
 3. Družba je v lasti podjetja A in podjetja B. Podjetje A ima 80 % delež. Podjetje B ima 20 % delež. Lastnika podjetij A in B sta ločeni fizični osebi. Dejanski lastnik družbe je (posredno) lastnik podjetja A.

Podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe je potrebno vpisati v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS) oziroma davčni register, oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov. Za kršitelje so zagrožene visoke globe. Pravna oseba, ki krši to določbo, se lahko sankcionira z globo od 6.000 do 60.000 EUR. Odgovorna oseba pravne osebe pa je lahko sankcionirana z globo od 400 do 2.000 EUR.

Kazni za neizpolnitev dolžnosti vpisa v RDL so hudo udarile po žepu že marsikatero podjetje oziroma podjetnika. Gre namreč za še eno izmed številnih obvez, za katero morajo poskrbeti sami. Ob tem opomnimo, da morajo biti podjetja v Sloveniji pri svojem delovanju pozorna na več tisoč predpisov. Nekaj upanja prinaša imenovanje strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.

Viri:

 1. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) (28. 5. 2020)
 2. AJPES - Register dejanskih lastnikov (28. 5. 2020)
 3. Za koga je vpis v register dejanskih lastnikov obvezen? (28. 5. 2020)
 4. Podjetniki, ali ste izpolnili svojo dolžnost glede vpisa v Register dejanskih lastnikov? Globe so krepko visoke! (29. 5. 2020)
 5. Vpis podatkov o dejanskih lastnikih (29. 5. 2020)

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj