Z vrsto finančnih ukrepov do omilitev posledic epidemije

Z vrsto finančnih ukrepov do omilitev posledic epidemije

16. 06. 2020

4 0
Koristnost članka
4 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 10. 6. 2020, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Poleg ukrepov za olajšanje ohranjanja zaposlitev v gospodarstvu, je z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 (ZIUOOPE) omogočeno tudi koriščenje spodbud in subvencij za omilitev posledic epidemije.

Tako so v skladu s 36. členom ZIUOOPE mikro, malo in srednje velika podjetja upravičena do finančne spodbude v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za zagotovitev tekočega poslovanja in likvidnosti podjetij ter ustrezne varnosti oziroma varnega poslovanja podjetij z namenom preprečitve širjenja COVID-19, za sofinanciranje izpada prihodka v turizmu in gostinstvu, za zagotovitev podpore predelovalni dejavnosti na obmejnih problemskih področjih, za zagotovitev digitalizacije in digitalne transformacije podjetij ter za razvojne projekte v teku ali s potencialom hitrega zagona. Finančna spodbuda bo upravičencem s sedežem v Sloveniji in poravnanimi obveznostmi do Finančne uprave RS dodeljena na podlagi pozitivno rešene vloge, ki jo bo upravičenec oddal na javni razpis ali po postopku z neposredno pogodbo v skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF) ali z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1). Finančna spodbuda se bo dodelila v obliki odstotka financiranja projekta, pavšala ali drugih poenostavljenih oblik stroškov in s podpisom pogodbe z Ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo.

ZIUOOPE pa uvaja tudi spodbude za posamezne panoge. Tako se v skladu s 35. členom ZIUOOPE uvaja bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, ki ga bo prejela oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020 v višini 200 evrov, če gre za polnoletno osebo in v višini 50 evrov, če gre za mladoletno osebo. Lahko pa bodo upravičenci bon tudi prenesli na izvenzakonskega partnerja in sorodstvo do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki) na podlagi izjave, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena. Prejemniki turističnih bonov bodo lahko le-tega koristili pri ponudniku na področju turizma, ki je bil na dan 13. marca 2020:

  • vpisan v Poslovni register Slovenije in
  • vpisan v Register nastanitvenih obratov, kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in
  • opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti za nastanitveno dejavnost. Bon je evidentiran kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS in se unovči do 31. decembra 2020. Povračilo sredstev s strani FURS na podlagi unovčenih bonov pa se izvede najpozneje v 30 dneh.

V skladu z 38. členom ZIUOOPE se za ohranitev in financiranje delovanja gospodarskih subjektov na področju prevozov potnikov ali blaga v cestnem prometu vzpostavi ukrep finančnega inženiringa iz petega odstavka 106.f člena ZJF, prav tako pa se bodo veljavne pogodbe ali veljavni okvirni sporazumi za izvajanje posebnih linijskih prevozov, sklenjeni z veljavnostjo do 1. septembra 2020 z gospodarskimi subjekti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja COVID-19 v obdobju trajanja razglašene epidemije, na območju Republike Slovenije, izvajanje storitev po veljavnih pogodbah ali okvirnih sporazumih onemogočeno ali pa je bistveno oteženo, lahko brez javnega razpisa podaljšajo do 1. septembra 2021.

Prav tako bodo prejele finančno pomoč žičniške naprave, ki so imele v smučarski sezoni 2019/2020 vsaj en dan veljavno dovoljenje za obratovanje, če bodo do 31. avgusta 2020 vložile vlogo na Ministrstvo za infrastrukturo na obrazcu, ki bo objavljeno na spletni strani ministrstva. Na osnovi vloge se bo upravljavcem žičniških naprav za namen povrnitve dela fiksnih stroškov dodelila finančna pomoč v višini 1.000 evrov za vlečnice z nizko vodeno vrvjo, do 2.000 evrov za vlečnice, do 7.500 evrov za sedežnice, do 10.500 evrov za krožno kabinsko žičnico in do 12.200 evrov za nihalno žičnico ali vzpenjačo.

ZIUOOPE pa uvaja tudi posebne pogoje za spodbujanje investicij, ki se bodo uporabljali do 30. junija 2021. Ne glede na določbe prvega odstavka 4. člena Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv) se odslej spodbude dodelijo, če investicija izpolnjuje pogoje glede na vrednost investicije in ustvarjanje delovnih mest. Tako se spodbude lahko dodelijo v

  • predelovalni dejavnosti, če je vrednost investicije večja kot 1 milijon evrov in če se z investicijo najpozneje v treh letih ustvari in zapolni najmanj 10 delovnih mest,
  • storitveni dejavnosti, če je vrednost investicije vsaj 500.000 evrov in predstavlja najmanj polovico vrednosti investicije v stroje ter opremo, in da se z investicijo najpozneje v treh letih po njenem zaključku ustvari in zapolni najmanj 10 delovnih mest,
  • razvojno-raziskovalni dejavnosti, če je vrednost investicije vsaj 500.000 evrov in predstavlja najmanj polovico vrednosti investicije v stroje ter opremo, in če se z investicijo ustvari in zaposleni najmanj 3 delovna mesta.

Prav tako ZIUOOPE določa spremenjena pravila glede obravnave investicij, ki bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva, če poleg pogojev, ki jih določa 4. člen ZSInv izpolnjuje tudi merila vrednosti in delovnih mest, kar pomeni, da mora biti:

  • predelovalni dejavnostiinvesticija najmanj v vrednosti 12 milijonov evrov, pri čemer investicija v stroje ter v opremo pomeni najmanj 50 % vrednosti investicije  ter mora najpozneje v treh letih po zaključku investicije ohraniti ali ustvariti ter zapolniti najmanj 50 delovnih mest, od tega najmanj 10 visoko kvalificiranih
  • storitveni dejavnostiinvesticija najmanj v vrednosti 3 milijone evrov, pri čemer investicija v stroje ter v opremo pomeni najmanj 50 % vrednosti investicije  ter mora najpozneje v treh letih po zaključku investicije ohraniti ali ustvariti ter zapolniti najmanj 40 delovnih mest, od tega najmanj 10 visoko kvalificiranih
  • razvojno-raziskovalni dejavnostiinvesticija najmanj v vrednosti 2 milijona evrov, pri čemer investicija v stroje ter v opremo pomeni najmanj 50 % vrednosti investicije  ter mora najpozneje v treh letih po zaključku investicije ohraniti ali ustvariti ter zapolniti najmanj 20 delovnih mest, od tega najmanj 10 visoko kvalificiranih.

Z vidika pomembnosti ustrezne zdravstvene oskrbe pa ZIUOOPE v 7. členu določa tudi odpustek izvedbe projektnega natečaja kot ga določa peto poglavje Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), če gre za projektiranje objektov za zdravstvo, ki so namenjeni izvajanju sekundarnega in terciarnega nivoja zdravstvenega varstva. Navedena oprostitev velja do 15. aprila 2021. Prav tako pa naročnik lahko uporabi postopek naročila male vrednosti, za katerega pri javnem naročilu blaga in storitev obvestil v zvezi z njim ni treba poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije, in pri javnem naročilu gradnje, če je vrednost javnega naročila nižja od 1.000.000 evrov. Ne glede na ZJN-3 se do 15. aprila 2021 ta popravni mehanizem dovoli tudi v primeru, če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z Zakonom o finančni upravi (ZFU), če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 evrov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ta subjekt ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik v tem primeru določi primeren rok, v katerem mora gospodarski subjekt obveznosti izpolniti, vendar pa ta rok ne sme biti daljši od 30 dni.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj