Javno zbiranje pisnih nezavezujočih informativnih ponudb za prodajo nepremičnin (poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem) - Velenje

Javno zbiranje pisnih nezavezujočih informativnih ponudb za prodajo nepremičnin (poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem) - Velenje

02. 06. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 78, Datum: 29. 5. 2020, Stran: 1138

Predmet razpisa: Predmet javnega povabila je zbiranje nezavezujočih informativnih ponudb za »Prodajo poslovnega objekta s pripadajočim zemljiščem na naslovu: Koroška cesta 37/b, Velenje«.

Povabilo je objavljeno na spletni strani: www.kp-velenje.si.

Prodajalec vabi ponudnike, da oddajo svoje nezavezujoče informativne ponudbe v skladu z objavljenim povabilom.

Predmet informativnega zbiranja ponudb je ugotavljanje interesa za nakup poslovnega objekta s pripadajočim zemljiščem na naslovu: Koroška cesta 37/b, Velenje. Ponudniki naj k nezavezujoči informativni ponudbi priložijo izpolnjen Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku (Obrazec št. 1) nezavezujoče ponudbe v obliki pisma o nameri lahko vložijo domače in tuje fizične ali pravne osebe. Pismo o nameri naj vsebuje podatke o zainteresirani osebi - Obrazec 1, predlagano višino kupnine za celoten poslovni objekt.

Prodajalec se ne zavezuje skleniti zavezujočega pravnega posla s ponudnikom na podlagi tega povabila.

Predmet prodaje v tem povabilu k oddaji pisnih nezavezujočih informativnih ponudb je poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu: Koroška cesta 37/b, Velenje, in sicer nepremičnine: ID znak parcela 964 678/4, ID znak parcela 964 676/3, ID znak parcela 964 678/5, ID znak parcela 964 674/5, ID znak parcela 964 674/4, ID znak parcela 964 674/1, ID znak parcela 964 678/2, ID znak parcela 964 675/1, ID znak parcela 964 677/1, ID znak parcela 964 677/2, ID znak parcela 964 676/1 in ID znak parcela 964 676/4, ki so v lasti Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.

Obravnavan kompleks se nahaja ob Koroški cesti v Velenju. Dostop do nepremičnin je urejen po Koroški cesti oziroma po Cesti pod parkom. V okolici se nahajajo razni poslovni objekti, park, individualni in večstanovanjski objekti, muzej … Nepremičnina je locirana na gosto poseljenem predelu mesta in je dobro vidna. Parkiranje je urejeno pred objektom, na asfaltiranem parkirišču ter na javnih parkiriščih v okolici. Zemljišče je kot celota zaokroženo, nepravilne oblike, normalno dostopno in komunalno opremljeno (elektrika, voda, kanalizacija, telekomunikacije).

Poslovni objekt je bil po pridobljenih podatkih zgrajen leta 1978 in je etažnosti K+P+2. Konstrukcija objekta je armiranobetonski skelet na točkovnih in pasovnih temeljih. Obodne in predelne stene so pozidane z opečnimi zidaki, stropne plošče so armiranobetonske. Streha objekta je dvokapnica, kritina s pločevino. Fasada na objektu je klasični slikani omet, delno fasadna opeka. Stavbno pohištvo v objektu je pvc izvedbe, zasteklitve so izolacijske. V kleti objekta se nahajajo prostori arhiva, v pritličju tehnični prostor (toplotna podpostaja), sprejemnica ter prostori za stranke. V 1. in 2. nadstropju so locirani pisarniški prostori različnih velikosti, čajna kuhinja, sanitarije, sejni sobi ter ostali pomožni prostori. Vse stene in stropi so ometani in slikani, finalni tlaki so keramične ploščice, laminat, pvc, naravni kamen in lakiran lamelni parket. Objekt je priključen na javno vodovodno, kanalizacijsko ter električno omrežje. Ogrevanje poteka centralno, radiatorsko, daljinsko (TEŠ). Pisarne so klimatizirane.

Objekt in prostori v njem so v dobrem stanju, redno vzdrževani, v funkciji. Pisarniški prostori so bili v zadnjih letih obnovljeni (finalne talne obloge, opleski, preureditev pritličja, nova toplotna podpostaja, menjava klimatskih naprav …).

Neto tlorisna površina poslovnega objekta po podatkih registra nepremičnin (Gurs, 2020) znaša 1.458 m2. Od tega pisarniški prostori merijo 1.297,80 m2 in prostori arhiva 160,20 m2.

Zemljišče je v naravi pozidano s poslovnim objektom (nepremičnina ID znak parcela 964 675/1 - stavbišče), prosto površino predstavlja asfaltirana manipulativna površina, zelene površine (nepremičnine ID znak parcela 964 677/1, ID znak parcela 964 676/1, ID znak parcela 964 678/2 in ID znak parcela 964 674/1), delno kolesarska pot ob cesti in cesta.

Bremena in pravice drugih: na obravnavanih parcelah so zavedena naslednja bremena oziroma pravice drugih:

  • na vseh parcelah je vknjižena hipoteka v korist NLB d.d., za katero bo po poplačilu kupnine izdano zemljiškoknjižno dovolilo za izbris hipoteke iz Zemljiške knjige,
  • pri parcelah 676/3,674/5, 674/4, 674/1 in 677/2 k.o. Velenje je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Mestne občine Velenje (dostop, uporaba in vzdrževanje kolesarskih površin in površin za pešce),
  • pri parcelah 678/2 in 674/1 k.o. Velenje je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Vimosa d.o.o. (služnostna pravica hoje in vožnje).

Dostop do predmetnih nepremičnine je urejen iz Koroške ceste - parcele št. 3591/16, 3594/4 in 3591/13 k.o. Velenje (javno dobro).

Prostorski red: po zemljiškem katastru je predmetna lokacija opredeljena kot območja stavbnih zemljišč.

V zemljiški knjigi ni vpisana zaznamba prepovedi v skladu s 94. členom GZ.

Pogodbe, najemi, tožbe in podatki o morebitnih preteklih prodajah obravnavane nepremičnine: del objekta se oddaja v najem: približno 180 m2 za 1.440 €/mesec.

Vse navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Rok: Prodajalec bo obravnaval oziroma upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov prodajalca do 30. 6. 2020 do 10. ure.

Dodatne informacije: Vse informacije o tehničnih podatkih in v zvezi ogledom nepremičnine dobijo ponudniki pri predstavniku prodajalca, Saša Milijaš, vsak delovni dan, na telefonski številki: 041/368-686 ali po elektronski pošti na e-naslovu: sasa.milijas@kp-velenje.si.

Vse ostale informacije v zvezi z zbiranjem pisnih nezavezujočih ponudb dobijo ponudniki pri predstavnici prodajalca: Andreja Mešter, vsak delovni dan, na telefonski številki: 031/649-416 ali po elektronski pošti na e-naslovu: andreja.mester@kp-velenje.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj