Sprememba Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 - Prilagoditev javnega razpisa epidemiji COVID-19

Sprememba Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 - Prilagoditev javnega razpisa epidemiji COVID-19

19. 05. 2020

0 1
Koristnost članka
0 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 15. 5. 2020, Stran: 1053

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 - Prilagoditev javnega razpisa epidemiji COVID-19.

V Javnem razpisu za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 62/19 z dne 18. 10. 2019) se spremni naziv javnega razpisa, ki se sedaj glasi:

Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-2019.

V javnem razpisu se v točki 2.1 »Namen in cilj javnega razpisa« spremeni prvi odstavek, ki se sedaj glasi:

Namen razpisa je prilagoditev razvoja turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah v Sloveniji.

V javnem razpisu se v točki 2.1 »Namen in cilj javnega razpisa« spremeni druga alineja navedena med »Cilji javnega razpisa so:«, ki se sedaj glasi:

 • preoblikovanje obstoječih in razvoj novih turističnih produktov,

V javnem razpisu se v točki 2.1 »Namen in cilj javnega razpisa« spremeni tretji odstavek, ki se sedaj glasi:

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: ublažitev padca prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj zaradi epidemije COVID-2019.

V javnem razpisu se v točki 2.2. Predmet javnega razpisa spremeni poglavje »Vodenje oziroma administriranje operacije«, ki se sedaj glasi:

V okviru vodenja oziroma administriranja do dva zaposlena pri prijavitelju izvajata naloge, povezane z razvojem turističnih produktov, preoblikovanjem turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19, izvedbo usposabljanj, delom na digitalnem inoviranju kulturne dediščine ipd.«

V javnem razpisu se v točki 2.2 »Predmet javnega razpisa« spremeni poglavje »Razvoj turističnih produktov«, ki se sedaj glasi:

Namen je preoblikovanje turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19 oziroma oblikovanje turističnih produktov v skladu z vizijo razvoja slovenskega turizma, opredeljeno v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (ključni poudarki vizije: zelena, butična destinacija; za raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi; višje dodane vrednosti).

V javnem razpisu se v točki 2.2 »Predmet javnega razpisa« spremeni drugi odstavek poglavja »Usposabljanje zaposlenih na področju gostinstva in turizma v vodilnih destinacijah«, ki se sedaj glasi:

Zaradi različnih ravni razvitosti turističnih destinacij in višine razpoložljivih sredstev, posamezna vodilna destinacija sama presodi, katere tematske sklope usposabljanj od spodaj navedenih bo izvedla, morajo pa biti usposabljanja vezana na zagotavljanje butične, kakovostne, izvirne in inovativne turistične izkušnje/storitve/produkta, kot sledi:

 • kakovost ponudbe (poudarek na varnosti, zdravju, personalizaciji in avtentičnosti ponudbe, edinstvenost in ekskluzivnost ponudbe, design, estetika, brezhibna čistoča, udobje, opremljenost, tržna sposobnost, dostopnost (tudi digitalna itd.),
 • vsebine iz naslova kakovostnega izvajanja storitev (skrb za gosta, brezhibna storitev, individualni pristop, zanesljivost, hitrost & učinkovitost, profesionalnost),
 • vsebine iz naslova medsebojnega komuniciranja, timskega dela in odnosov z javnostmi ter turisti (spoštovanje, prijaznost, pozornost, skrbnost, samostojnost osebja),
 • krizno komuniciranje (upravljanje komunikacij z vsemi ciljnimi javnostmi v času epidemije koronavirusa in po njej),
 • veščine upravljanja težavnih situacij in iskanje rešitev,
 • znanja iz identificiranja turistične ponudbe v lokalni destinaciji in širše ter njeno povezovanje v atraktivne turistične paketne produkte in storitve izbrane lokacije, znanja podajanja informacij, nasvetov, namigov turistom,
 • znanja o pomenu ohranjanja in prezentacije kulturne dediščine turistom in obiskovalcem ter oblikovanje produktov in storitev kulturnega turizma,
 • znanja o skrbi za naravno okolje v destinaciji ter vključevanje zelenega okolja v celotne turistične ponudbe destinacij.

V javnem razpisu se v točki 4.3. »Pogoji za operacijo« spremeni 10. pogoj tako, da se sedaj glasi:

10. Prijavitelj se zavezuje, da načrtovani skupni upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, ne bodo obsegali več kot:

 • v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo eno občino: 111.750 evrov,
 • v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo zaokroženo območje več kot ene občine: 167.625 evrov,
 • v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo eno občino: 191.300 evrov,
 • v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo zaokroženo območje več kot ene občine: 286.950 evrov.

V javnem razpisu se tabeli v 6. točki »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremenita tako, da se sedaj glasita:

Proračunska postavka

Programsko območje

Leto 2020

Leto 2021

SKUPAJ

PP 160073 - PN3.2 - Razvoj turizma-14-20-Z-EU

Zahod

802.100,00

802.100,00

1.604.200,00

PP 160074 - PN3.2 - Razvoj turizma-14-20-Z-SLO

Zahod

0,00

0,00

0,00

Skupaj

 

 

 

 

 

Proračunska postavka

Programsko

območje

Leto 2020

Leto 2021

SKUPAJ

PP 160071 - PN3.2 - Razvoj turizma-14-20-V-EU

Vzhod

1.614.916,67

1.614.916,67

3.229.833,34

PP 160072 - PN3.2 - Razvoj turizma-14-20-V-SLO

Vzhod

322.983,33

 

322.983,33

645.966,66

Skupaj

 

2.740.000,00

2.740.000,00

5.480.000,00

V javnem razpisu se spremeni točka 7. »Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe

za sofinanciranje kohezijske politike«, ki se sedaj glasi:

Delež namenskih sredstev EU znaša v upravičenih izdatkih v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija do 75 % in v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 70 %. Prispevek nacionalne udeležbe bo v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija zagotovljen s sredstvi na nacionalnih postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike ter z zasebnimi viri, v kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa le z zasebnimi viri.

Točka javnega razpisa 9.1.1.1 »Stroški plač« poglavja 9.1.1. »Vodenje oziroma administriranje operacije« se spremeni, tako da se sedaj glasi:

»9.1.1.1 Stroški plač (stroški plač za do vključno dva zaposlena pri prijavitelju, ki opravljata dela in naloge, povezane z vodenjem in administracijo operacije, razvojem turističnih produktov, preoblikovanjem turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19, izvedbo usposabljanj, delom na digitalnem inoviranju kulturne dediščine ipd.).«

V javnem razpisu se spremeni točka 9.1.2.1. »Stroški storitev zunanjih izvajalcev« poglavja 9.1.2 »Razvoj turističnih produktov«, ki se sedaj glasi:

 1. Stroški preoblikovanja obstoječih turističnih produktov zaradi epidemije COVID-19 (prilagoditev turističnih produktov, s poudarkom na varnosti, zdravju, butični in individualizirani turistični ponudbi pretežno gostom na domačem in bližnjih tujih trgih),
 2. stroški oblikovanja novih turističnih produktov (to so produkti, ki jih vodilna destinacija razvije do faze tržne sposobnosti in temeljijo na temeljnih usmeritvah, ciljih in identificiranih priložnostih destinacije). Pri tem se kot strošek razvoja produktov ne upošteva zgolj sestavljanje/dopolnjevanje obstoječe turistične ponudbe destinacije, temveč razvoj in ustvarjanje nove dodane vrednosti novih inovativnih vsebin in novih povezav - s katerimi se bo okrepil potencial destinacije z novimi, izvirnimi motivi za obisk destinacije),
 3. stroški oblikovanja 5-zvezdičnih doživetij v skladu z odprtim pozivom za 5-zvezdična doživetja STO za izvirne, edinstvene, pristne turistične produkte (ki jih je mogoče kupiti kot paket/doživetje), ki uresničujejo vizijo slovenskega turizma in prispevajo k višji dodani vrednosti ter višji potrošnji tujih gostov v Sloveniji,
 4. stroški izvedbe usposabljanj v podporo razvoju turističnih produktov, ogledov primerov dobrih praks turističnih produktov,
 5. stroški aktivnosti za izboljšanje kakovosti turističnih produktov.

V javnem razpisu se spremeni 2. točka točke 9.1.4.1. »Stroški storitev zunanjih izvajalcev« poglavja 9.1.4. »Usposabljanje za zaposlene v gostinstvu in turizmu«, ki se sedaj glasi:

2. izvedba usposabljanj za zaposlene pri turističnih ponudnikih v vodilnih destinacijah

Tematike usposabljanj morajo biti vezane na zagotavljanje butične, kakovostne, izvirne in inovativne turistične izkušnje/storitve/produkta, kot sledi:

 • kakovost ponudbe (poudarek na varnosti, zdravju, personalizaciji in avtentičnosti ponudbe, edinstvenost in ekskluzivnost ponudbe, design, estetika, brezhibna čistoča, udobje, opremljenost, tržna sposobnost, dostopnost (tudi digitalna itd.),
 • vsebine iz naslova kakovostnega izvajanja storitev (skrb za gosta, brezhibna storitev, individualni pristop, zanesljivost, hitrost & učinkovitost, profesionalnost),
 • vsebine iz naslova medsebojnega komuniciranja, timskega dela in odnosov z javnostmi ter turisti (spoštovanje, prijaznost, pozornost, skrbnost, samostojnost osebja),
 • krizno komuniciranje (upravljanje komunikacij z vsemi javnostmi v času epidemije koronavirusa in po njej),
 • veščine upravljanja težavnih situacij in iskanje rešitev,
 • znanja iz identificiranja turistične ponudbe v lokalni destinaciji in širše ter njeno povezovanje v atraktivne turistične paketne produkte in storitve izbrane lokacije, znanja podajanja informacij, nasvetov, namigov turistom,
 • znanja o pomenu ohranjanja in prezentacije kulturne dediščine turistom in obiskovalcem ter oblikovanje produktov in storitev kulturnega turizma,
 • znanja o skrbi za naravno okolje v destinaciji ter vključevanje zelenega okolja v celotne turistične ponudbe destinacij.

V javnem razpisu se prvi stavek 10. točke »Roki in način prijave na javni razpis«, spremeni tako, da se sedaj glasi:

Roki za oddajo vlog so: 18. 11. 2019, 20. 1. 2020, 20. 4. 2020, 22. 5. 2020, DD.MM.LLLL.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj