Javni razpis za mednarodne raziskovalne projekte industrijskih združenj – CORNET št. 8

Javni razpis za mednarodne raziskovalne projekte industrijskih združenj – CORNET št. 8

17. 02. 2010

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih raziskav.

Kolektivne raziskave pomenijo raziskave, tehnološki razvoj in inovativne dejavnosti, ki jih naročajo ali izvajajo industrijska združenja, in sicer v korist večjih ciljnih skupin podjetij, zlasti malih in srednje velikih (MSP) ter potem z upoštevanjem skupnih interesov skrbijo za razširjanje rezultatov mednje in tudi širše. Intelektualna lastnina iz procesa kolektivnih raziskav je praviloma last industrijskih združenj, a upoštevaje skupne in širše interese ter odprt dostop do pridobljenega znanja.

Za namen tega razpisa so industrijska združenja definirana kot organizacije, ki so bile ustanovljene za zastopanje interesov MSP v določenem industrijskem sektorju. V Sloveniji so najbolj tipična oblika industrijskih združenj tehnološki centri, grozdi ali zbornična združenja. Pravna oblika za združenje, ki želi sodelovati v kolektivnih raziskavah, ni predpisana.

Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta CORNET z imenom »8. skupni razpis CORNET za nadnarodne predloge kolektivnih raziskovalnih projektov « (v izvirniku: »8th Joint CORNET Call for Trans-national Collective Research Project Proposals«), ki je bil objavljen 3. 8. 2009 na spletnem naslovu: www.cornet-era.net, z rokom za prijavo 30. 10. 2009. Prijava je bila elektronska preko Svetovnega Spleta.

Upravičeni stroški so:

– stroški osebja (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje, v obsegu, kot so zaposleni na raziskovalnem projektu);

– stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu in za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu, izračunane na podlagi dobre računovodske prakse;

– stroški stavb in zemljišča, v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo za raziskovalni projekt. Glede stavb se štejejo za upravičene le stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskovalnega projekta;

– stroški pogodbenih raziskav, svetovalnih in drugih storitev, uporabljenih izključno za raziskovalne dejavnosti, tehnično znanje, patenti in licenčna dovoljenja; od zunanjih virov;

– drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti;

– režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta.

Odstotek sofinanciranja je lahko do 65%.

Dodatni pogoji v zvezi z upravičenimi stroški so podani v 6. točki razpisne dokumentacije.

Pogoji za sodelovanje: Na ta razpis se lahko prijavijo le tista slovenska industrijska združenja, tehnološki centri ipd., ki so se pravočasno in upoštevaje vse druge pogoje in zahteve prijavila na mednarodni »8. skupni razpis CORNET za naddnarodne predloge kolektivnih raziskovalnih projektov«, naveden v tretjem odstavku 2. točke te razpisne dokumentacije. Vsak slovenski udeleženec lahko sodeluje hkrati največ v dveh projektih CORNET.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, so naslednji:

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,

– na dan 31. 12. 2008 niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Ur. l. RS, št. 126/07, 40/09, 59/09),

– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje,

– niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirana iz javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči,

– imajo poravnane vse obveznosti do države,

– ki imajo vsaj tri člane, ki morajo biti mala ali srednje velika podjetja (člani združenja so lahko samo slovenska podjetja),

– so oddali pravočasno in ustrezno prijavo na mednarodni razpis,

– so za potrebe izvajanja tega projekta ustanovila odbor uporabnikov MSP.

Prijavitelj mora raziskovalni projekt sestaviti vsaj še z dvema partnerjema (prav tako industrijskima združenjema) iz evropskih držav ali regij, članic konzorcija CORNET, ki sodelujejo na mednarodnem razpisu (glej spletno stran www.cornet-era.net). Te partnerske organizacije iz tujine bodo isti projekt prijavile v financiranje svoji nacionalni agenciji. Ta agencija mora biti članica konzorcija CORNET. Če temu ni tako, projekt ne more biti ocenjen. Projekt se za primeren smatra le, če ga podpirajo vse nacionalne agencije/ministrstva v državah partnerjih.

Merila za ocenjevanje in izbor projektov so določena na mednarodni ravni in so objavljena na zgoraj omenjeni spletni strani ter enotna za vse prijavitelje. Prijavljene projekte bodo ocenjevali mednarodni ocenjevalci, v skladu z enotnimi mednarodnimi ocenjevalnimi merili, ki so navedena v mednarodni razpisni dokumentaciji. Ministrstvo postopka ocenjevanja ne izvaja in zanj tudi ne odgovarja.

Sestava projektne skupine (konzorcija):

Združenje lahko v projektu sodeluje kot koordinator (ki je v projektu le eden), kot narodni prijavitelj (ki je po eden v vsaki državi ali regiji) ali kot partner (teh je lahko v vsaki državi ali regiji eden ali več).

Prijavo na mednarodni razpis je vložil koordinator projekta, v skladu z roki, pogoji in drugimi zahtevami, ki jih je navajal mednarodni razpis. Narodni prijavitelj mora oddati projektno vlogo na ta razpis. Če je iz Slovenije več udeležencev v projektu, odda vlogo samo eden, torej narodni – v tem primeru – slovenski prijavitelj. Ostali partnerji v projektu, ki niso ne narodni prijavitelji in ne koordinatorji, vloge ne pošiljajo. Vsak slovenski udeleženec lahko sodeluje hkrati največ v dveh projektih CORNET.

Slovenska prijava se sestavi v skladu z 8. točko razpisne dokumentacije in odda v skladu z 9. točko.

Odbor uporabnikov MSP V vsaki državi ali regiji, ki nastopa v razpisu, je obvezna ustanovitev Odbora uporabnikov MSP, v skladu z mednarodnim razpisom.

Vrednost razpisa: Višina sredstev: za sofinanciranje projektov CORNET bo s proračunske postavke 5687 – Sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru v proračunskem letu 2010 namenjenih 300.000,00 EUR, v proračunskem letu 2011 650.000,00 EUR in v proračunskem letu 2012 400.000 EUR, če bodo v ta namen zagotovljena sredstva v proračunu RS. Za sofinanciranje v letu 2012 bo s prejemnikom sredstev sklenjen aneks k pogodbi, če bo potrebno. Projekt bo lahko prejel sredstva največ do višine, zaprošene v vlogi.

Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2010, 2011, 2012.

Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 11.3.2010 do 14. ure.

Dodatne informacije: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kontaktna oseba: Rajko Sabo, Tel: (01) 478-46-40, E-mail: rajko.sabo@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletnih straneh Ministrstva: www.mvzt.gov.si (javni razpisi).

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010008.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj