Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora – lokala v Vili Bianca v najem (Mestna občina Velenje)

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora – lokala v Vili Bianca v najem (Mestna občina Velenje)

17. 02. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 12.2.2010, Stran: 295

Predmet razpisa: Predmet najema je gostinski lokal v pritličju objekta Vila Bianca, na naslovu Stari trg 3 v Velenju, ki stoji na parc. št. 3158/1, k.o. Velenje, v skupni izmeri 106,37 m2, in sicer:

– lokal, v izmeri 40,14 m2,

– skladišče s sanitarijami za zaposlene, v izmeri 6,23 m2,

– souporaba hodnika s sanitarijami za goste, v izmeri 10 m2,

– najem odprte terase za strežbo, v izmeri 50 m2.

Izhodiščna najemnina znaša 5 €/m2 (brez DDV, ki bremeni najemnika). V najemnino niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni stroški, ti so izključno stvar in breme najemnika.

Pogoji najema:

1. Objekt se oddaja za čas petih let od sklenitve najemne pogodbe. Sprejemljiva dejavnost je mirna gostinska dejavnost, ki kot obveznost vključuje izvajanje gostinskih storitev, kot je točenje pijače, nudenje catering storitev, ki morajo biti osredotočene predvsem v oblikovanje avtohtone gastronomske ponudbe s poudarkom na produktih SAŠA regije in ki je v skladu s sanitarnimi predpisi (kot npr. suhomesnati izdelki, domače nealkoholne pijače, domače alkoholne pijače in žganje, sladice ...). Najemnik se zaveže k organiziranju in izvajanju kulturnih in zabavnih prireditev. Prav tako se najemnik zaveže k izvajanju gostinskih storitev v času izvajanja prireditev, katerih organizator je Mestna občina Velenje in druge ustanove, na podlagi predhodnega dogovora z najemodajalcem v primeru, ko je organizator druga ustanova in ne Mestna občina Velenje.

Najemnik se zaveže, da se pred naročilom opreme gostinskega lokala posvetuje z najemodajalcem (predvideva se sodobna oprema objekta z manjšimi vidnimi dodatki iz zgodovine objekta in dediščino šaleške doline).

Prav tako se najemnik zaveže, da bo sam pridobil obratovalno dovoljenje ter da bo z opravljanjem gostinske dejavnosti v gostinskem lokalu pričel najkasneje ob otvoritvi objekta, ki bo predvidoma junija 2010.

Najemnik se s sklenjeno najemno pogodbo zaveže sprejeti obratovalni čas poslovnega prostora, ki ga določi najemodajalec in je predvidoma določen vsak dan, od 8. do 20. ure. Najemodajalec bo skupne prostore in naprave prostora (toplotna podpostaja) redno vzdrževal tako, da bo ohranjena uporabna vrednost poslovnega prostora. Najemnik pa je dolžan vzdrževalcem skupnih prostorov in naprav prostora omogočiti dostop do teh prostorov. Vse obveznosti najemnika prično teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti.

2. Najemnik prevzema investicijska vlaganja v poslovni prostor, vendar se stroški vlaganj v premično opremo (npr. točilni pult, notranja oprema lokala in oprema terase) ne poračunajo z najemnino. Najemnik mora pri vlaganjih v objekt ravnati kot dober gospodar.

Pred izvedbo investicijskih vlaganj mora najemnik pridobiti soglasje najemodajalca, pri izvedbi vlaganj pa ima najemodajalec pravico do nadzora.

3. Najemnik bo prevzemal obveznosti za tekoče vzdrževanje predmeta najema in vgrajene opreme ter zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal, je izključno stvar in breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške obratovanja (električna energija, ogrevanje, čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, telefon, varovanje in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

4. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca.

5. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 8. dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. Plačilo mesečne najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe.

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije.

Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti.

Razpisnik: Mestna občina Velenje

Rok: Rok za oddajo ponudb je 1.3.2010 do 10. ure.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Heleni Knez, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, na telefonski številki: (03) 896-15-32 oziroma Maksu Arliču, na telefonski številki: 031/640-239.

Razpisna dokumentacija: Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe ter vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Heleni Knez, Koroška 37a, Velenje, Projektna skupina.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010010.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj